Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Κωδ.: 
Κ20β
Εξάμηνο: 
5
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ)
K (new pps): 
B
E5: 
E
E6: 
B
Ώρες Θεωρίας: 
3
Ώρες Φροντιστηρίου: 
1
Ώρες Εργαστηρίου: 
0
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: 
Κατεύθυνση: 
Κορμός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαφορικές εξισώσεις: ορισμοί, παραδείγματα. Διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης: ολοκληρωτικοί παράγοντες, εφαρμογές.  Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις n-οστής τάξης με σταθερούς συντελεστές. Συστήματα γραμμικών διαφορικών εξισώσεων. Εφαρμογές. Στοιχεία μη-γραμμικών διαφορικών εξισώσεων. Διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους διαχωριζόμενων μεταβλητών. Μιγαδικά μεγέθη. Αναπαράσταση Μιγαδικών μεγεθών. Εφαρμογή στα ηλεκτρικά κυκλώματα. Συναρτήσεις μιγαδικής μεταβλητής. Θεώρημα Cauchy. Τύπος του Cauchy. Ανώμαλα σημεία. Πόλοι. Ολοκληρωτικά υπόλοιπα. Ολοκλήρωση γύρω από σημεία διακλάδωσης. Εφαρμογές. Σύμμορφη απεικόνιση.