Συστήματα Επικοινωνιών

Κωδ.: 
Κ21
Εξάμηνο: 
4
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΥΜ)
Ώρες Θεωρίας: 
3
Ώρες Φροντιστηρίου: 
1
Ώρες Εργαστηρίου: 
1
Συνιστώμενα Προαπαιτούμενα Μαθήματα : 
Κατεύθυνση: 
Κορμός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Στοιχεία από τη θεωρία του Μετασχηματισμού Fourier, στοιχεία από Θεωρία Πιθανοτήτων, Συνάρτηση Πυκνότητας Πιθανότητας Gaussian,εισαγωγή στις στοχαστικές διαδικασίες,  εκπομπή και λήψη αναλογικού σήματος AM, FM, πολυπλεξία με διαίρεση συχνότητας επίδραση του θορύβου στα συστήματα AM, FM, συστήματα διαβίβασης διακριτών δεδομένων, βέλτιστος δέκτης για την λειτουργία συστήματος παρουσία λευκού Gaussian θορύβου (Άριστο Φίλτρο και βέλτιστος φωρατής), συστήματα M-PAM, Μ-PSK Μ-QAM, Μ-FSK, σύγκριση των επιδόσεων των συστημάτων αυτών, χωρητικότητα καναλιού,  στοιχεία από την κβάντιση διακριτών δειγμάτων σήματος, συστήματα PCM, TDM, σύγκριση των επιδόσεων των συστημάτων διαβίβασης αναλογικού σήματος.