Μεταγλωττιστές

Κωδ.: 
Κ31
Εξάμηνο: 
6
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΕΥΜ)
K (new pps): 
A
E3: 
Y
E4: 
B
Ώρες Θεωρίας: 
3
Ώρες Φροντιστηρίου: 
1
Ώρες Εργαστηρίου: 
0
Συνιστώμενα Προαπαιτούμενα Μαθήματα : 
Κατεύθυνση: 
Θεωρητική Πληροφορική

Βασική δομή ενός μεταγλωττιστή. Τυπικές γλώσσες: κανονικές γλώσσες, γλώσσες χωρίς συμφραζόμενα, κατηγορικές γραμματικές. Λεκτική ανάλυση, χρήση μεταεργαλείων για τη δημιουργία λεκτικών αναλυτών. Συντακτική ανάλυση: συντακτικοί αναλυτές από πάνω προς τα κάτω (top-down) και από κάτω προς τα πάνω (bottom-up), ανάνηψη από σφάλματα, χρήση μεταεργαλείων για τη δημιουργία συντακτικών αναλυτών. Πίνακας συμβόλων. Σημασιολογική ανάλυση: είδη σημασιολογικών ελέγχων, συστήματα τύπων, δυναμικός έλεγχος τύπων. Παραγωγή ενδιάμεσου κώδικα. Βελτιστοποίηση κώδικα. Παραγωγή τελικού κώδικα. Μεταγλώττιση μη-κλασσικών γλωσσών προγραμματισμού.