Πληροφοριακά Συστήματα

Κωδ.: 
ΥΣ07
Εξάμηνο: 
7
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ)
K (new pps): 
A
E3: 
B
Ώρες Θεωρίας: 
2
Ώρες Φροντιστηρίου: 
1
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: 
Κατεύθυνση: 
Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ). Ο στρατηγικός ρόλος των ΠΣ. Οργανισμοί και λειτουργικές διαδικασίες. Πληροφορία, μάνατζμεντ και λήψη αποφάσεων. Ηθική και κοινωνικές πτυχές των ΠΣ. Οργανωτικός ανασχεδιασμός. Στρατηγικός σχεδιασμός. Ανάπτυξη,  ποιότητα και παράγοντες επιτυχίας των ΠΣ. Διαχείριση γνώσης. Υποστήριξη λήψης αποφάσεων. Ηλεκτρονικό εμπόριο. Διεθνής στρατηγική οργανισμών και ΠΣ.