Διδακτική της Πληροφορικής

Κωδ.: 
ΥΣ10
Εξάμηνο: 
8
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ)
K (new pps): 
A
B
E1: 
E
E2: 
E
E3: 
E
E4: 
E
E5: 
E
E6: 
E
Ώρες Θεωρίας: 
1
Ώρες Φροντιστηρίου: 
2
Κατεύθυνση: 
Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές

Θεωρίες για τη Μάθηση-Γνώση: η προσέγγιση του Συμπεριφορισμού,  η θεωρία του Εποικοδομητισμού , κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις για τη γνώση, ο κύκλος της μάθησης. Διδακτικές Μέθοδοι: μέθοδοι για τη διδασκαλία που βασίζονται στη συνεργασία, στη διερεύνηση, στη μαθητεία, κλπ. Οργάνωση Μαθήματος: διδακτικά μοντέλα, διδακτικοί στόχοι,  προσδοκώμενα αποτελέσματα, εκπαιδευτικές τεχνικές, σχεδιασμός της διδασκαλίας. Αξιολόγηση: σκοποί – λειτουργίες, εργαλεία αξιολόγησης, ανατροφοδότηση. Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση: τρόποι ένταξης της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, η κατάσταση στην Ελλάδα. Η διδασκαλία της Πληροφορικής ως γνωστικό αντικείμενο στην Ελλάδα: προγράμματα σπουδών, μαθήματα, εκπαιδευτικό υλικό, σχολικά εργαστήρια. Θέματα διδακτικής της πληροφορικής: παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις και προσεγγίσεις που βασίζονται σε σύγχρονες θεωρίες μάθησης, μαθησιακές δυσκολίες σε βασικές έννοιες της Πληροφορικής, παραδείγματα από σχέδια μαθήματος και δραστηριότητες.