Διδακτική της Πληροφορικής

Κωδ.: 
ΥΣ10
Εξάμηνο: 
7
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ)
K (new pps): 
A
B
E1: 
E
E2: 
E
E3: 
E
E4: 
E
E5: 
E
E6: 
E
Ώρες Θεωρίας: 
2
Ώρες Εργαστηρίου: 
2
Κατεύθυνση: 
Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές

Η Διδακτική της Πληροφορικής μελετά το εκπαιδευτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η οικοδόμηση γνώσεων που αφορούν διαχρονικές έννοιες της Πληροφορικής καθώς και η καλλιέργεια σχετικών δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται θέματα που αφορούν στη διδασκαλία βασικών εννοιών και κυρίως του προγραμματισμού, εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα/εργαλεία καθώς και θέματα κατανόησης κειμένου, σχεδιασμού μαθησιακών δραστηριοτήτων και αξιολόγησης. Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά: Βασικές έννοιες της Διδακτικής, Η έννοια της αναπαράστασης και της γνωστικής σύγκρουσης, Αλγοριθμική & υπολογιστική σκέψη, Τα Προγράμματα Σπουδών στο Γενικό Λύκειο και στην Τεχνική Εκπαίδευση, Διδακτική του Προγραμματισμού, Παρανοήσεις και Μαθησιακές Δυσκολίες, Διδακτικές Προσεγγίσεις, Δομημένος Προγραμματισμός, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός, Εκπαιδευτικά Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα για την Πρωτοβάθμια & τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Εκπαιδευτικά Παιχνίδια, Εκπαιδευτική Ρομποτική, Η έννοια της αναλογίας και η αξιοποίησή της στη διδασκαλία εννοιών της Πληροφορικής, Εννοιολογική Χαρτογράφηση, Κατανόηση Κειμένου σε μαθήματα Πληροφορικής, Μορφές και εργαλεία αξιολόγησης, Το σχολικό εργαστήριο