Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα

Κωδ.: 
ΕΠ20
Εξάμηνο: 
5
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ)
K (new pps): 
B
E5: 
B
Ώρες Θεωρίας: 
3
Ώρες Φροντιστηρίου: 
1
Ώρες Εργαστηρίου: 
0
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: 
Κατεύθυνση: 
Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος

Αρχές πολυπλεξίας (PDH, SDH). Θεωρία κίνησης. Αρχές μεταγωγής. Τεχνικές μεταγωγής (διάκριση χώρου και χρόνου). Αρχές σηματοδοσίας. Αρχιτεκτονικές και διαστασιοποίηση δικτύου μεταγωγής κυκλώματος. ISDN (υπηρεσίες, βασικά χαρακτηριστικά, αρχιτεκτονική, σηματοδοσία). ΑΤΜ. MPLS. Δίκτυα πρόσβασης ευρείας ζώνης. Ρύθμιση στις Τηλεπικοινωνίες. Αρχές τεχνοοικονομικής ανάλυσης στο σχεδιασμό τηλεπικοινωνιακών δικτύων.