Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης

Κωδ.: 
ΕΛ
Εξάμηνο: 
2
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Ελεύθερα Μαθήματα (ΕΛ)
Κατεύθυνση: 
Ελεύθερα Μαθήματα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

15101200 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (2ο Εξάμηνο) 6 ECTS

Διδάσκοντες: Νίκη Ευελπίδου (evelpidou@geol.uoa.gr), Θεόδωρος Γκουρνέλος (gournelos@geol.uoa.gr), Εμμανουήλ Βασιλάκης (evasilak@geol.uoa.gr)

 

Ο  σκοπός  του  μαθήματος  είναι  η  κατανόηση  των  βασικών αρχών  των Γεωγραφικών  Συστημάτων  Πληροφοριών,  της  Τηλεανίχνευσης (τηλεπισκόπησης)  και  της επεξεργασίας δεδομένων ως απαραίτητων  εργαλείων στη μελέτη των γεωεπιστημών.

Στόχος: Ο  στόχος  του  μαθήματος  είναι να  εξοικειωθούν  οι φοιτητές, τόσο  σε  θεωρητικό όσο  και  σε  πρακτικό  επίπεδο,  μέσω  της  χρήσης  κατάλληλου λογισμικού,  με  τη μεθοδολογία  ανάπτυξης    ενός  γεωγραφικού  συστήματος  πληροφοριών,  τις  αρχές ψηφιακής  ανάλυσης  εικόνας  και  την  αυτοματοποιημένη  επεξεργασία γεωλογικών δεδομένων.

Περιεχόμενο:  Λειτουργικά  συστήματα  Η/Υ  ––  Λογικά  Διαγράμματα  και Γλώσσες Προγραμματισμού ‐ Εφαρμογές αριθμητικής και Στατιστικής Ανάλυσης στις Γεωεπιστήμες με  Χρήση  Η/Υ.  Αρχές  Χαρτογράφησης  –  Συστήματα  Γεωγραφικών  και Καρτεσιανών Προβολών – Μετασχηματισμοί Συντεταγμένων – Τύποι Δεδομένων – Χωρική Διάσταση και Ανάλυση  Δεδομένων  –  Εισαγωγή  δεδομένων  ‐  Τοπολογία  –  Θεματικά επίπεδα  – Σχεδιασμός  ΓΣΠ  –  Βάσεις  Δεδομένων  –  Απεικόνιση  Δεδομένων  (Χάρτες –  Διαγράμματα κλπ) –  Ανάλυση  Τρι‐μεταβλητών  Παραμέτρων  ‐  Μέθοδοι  Χαρτογραφικής Ανάλυσης  ‐ Συσχετίσεις Θεματικών Επιπέδων.

 

Βιβλίο [45423]: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών από την Θεωρία στην Πράξη, Βαϊόπουλος Δ., Βασιλόπουλος Ανδρέας Π., Ευελπίδου Νίκη Λεπτομέρειες

Βιβλίο [9698]: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ανάλυση Χώρου, Κουτσόπουλος Κωστής Χ. Λεπτομέρειες