Πρακτική Άσκηση

Κωδ.: 
Κ26
Εξάμηνο: 
7
Ώρες Θεωρίας: 
0
Ώρες Φροντιστηρίου: 
0
Ώρες Εργαστηρίου: 
0
Κατεύθυνση: 
Κορμός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Οι τεταρτοετείς φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ που επιχορηγείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση». Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να αντικαταστήσει την Πτυχιακή Εργασία Ι ή ΙΙ με τη σύμφωνη γνώμη  του Επιστημονικού Υπευθύνου.