Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου

Κωδ.: 
ΥΣ14
Εξάμηνο: 
6
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ)
K (new pps): 
A
B
E3: 
B
E5: 
E
Ώρες Θεωρίας: 
2
Ώρες Φροντιστηρίου: 
1
Ώρες Εργαστηρίου: 
1
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: 
Κατεύθυνση: 
Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές

Αρχιτεκτονική Client/Server και ο συσχετισμός της με το WWW, αρχιτεκτονικές  πολλών στρωμάτων (n-tier), ο ρόλος του WEB Server, Application Servers, ενδιάμεσο λογισμικό (middleware – corba, activeX, transaction servers, message passing, message queues). Σχεδιασμός και μοντελοποίηση, πρωτόκολλα και προγραμματισμός (Client Side Programming: HTML, DHTML, XML, scripting languages, Server Side Programming:  JSP, ASP, επικοινωνία με βάσεις δεδομένων), σχεδιασμός και ανάπτυξη σχετικής εφαρμογής.