Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων

Κωδ.: 
Κ35
Εξάμηνο: 
6
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΕΥΜ)
K (new pps): 
B
E6: 
Y
Ώρες Θεωρίας: 
3
Ώρες Φροντιστηρίου: 
1
Συνιστώμενα Προαπαιτούμενα Μαθήματα : 
Κατεύθυνση: 
Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος

Γενική θεώρηση. Πρώτες έννοιες. Ορισμός και μέτρο της ποσότητας πληροφορίας. Χρήσιμα μεγέθη και λειτουργίες. Μελέτη πηγών διακριτών μηνυμάτων (εντροπία, πλεονασμός, κώδικες πηγής, ρυθμός παροχής πληροφορίας). Πηγές χωρίς μνήμη και πηγές Marcov. Χωρητικότητα καναλιού διακριτών μηνυμάτων. Πηγές συνεχών μηνυμάτων και αναγωγή σε διακριτά. Θεωρήματα δειγματοληψίας. Άριστο κανάλι, Ιδανικό σύστημα, κανάλι με θόρυβο, κανάλι συνεχούς μηνύματος. Σύγκριση συστημάτων επικοινωνίας. Στοιχεία κωδικοποίησης ελέγχου σφάλματος.