Κατάθεση δικαιολογητικών εισαγομένων στο Τμήμα μας με την κατηγορία των αθλητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

19/11/2021

Καλούνται οι επιτυχόντες στο Τμήμα μας με την κατηγορία των αθλητών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 να καταθέσουν μέσω της Υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ΕΚΠΑ  https://eprotocol.uoa.gr/ τα απαραίτητα για την εγγραφή τους δικαιολογητικά από την Δευτέρα 22 έως την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 κάνοντας σύνδεση με τους κωδικούς taxis και επιλέγοντας την αίτηση 10. Υποβολή Δικαιολογητικών Πρωτοετών.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  2. Φωτοαντίγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 κεφ. Α΄ του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74), τίτλου απόλυσης λυκείου
  3. Αποφοιτήριο (δηλ. Διαγραφή) για όσους είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή Τμήμα.
  4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι  εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας (σύμφωνα με το υπόδειγμα)
  5. 1 φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας

Εναλλακτικά μπορούν να καταθέσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους στην Γραμματεία (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11:00-14:00)