Κατάθεση δικαιολογητικών εισαγομένων με την κατηγορία των Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό ακαδ. έτους 2022-2023.

03/10/2022

Καλούνται οι επιτυχόντες στο Τμήμα μας για το ακαδ. έτος 2022-23 με τις ανωτέρω κατηγορίες, να καταθέσουν αίτηση εγγραφής (επισυνάπτεται) καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στην υπ. αριθμ. Φ.152/120146/Α5/30-9-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (επισυνάπτεται) από 4/10/2022 έως 11/10/2022 (Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00 -14:00) στην Γραμματεία του Τμήματος.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους ίδιους τους υποψήφιους ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο ή εναλλακτικά, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, με ταχυδρομική αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών των επιτυχόντων με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του COVID-19.

Επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσει καινούρια ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την έγκριση τους από τη Συνέλευση του Τμήματος.