Βραβεία Αριστείας Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (IKY) ακαδ. έτους 2022-2023

04/12/2023

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, σε εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 174955/Ζ1/23-12-2020 (ΦΕΚ αρ.5716/Β’/24-12-2020), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ανακοινώνει την προκήρυξη προγράμματος υποτροφιών με σκοπό τη χορήγηση βραβείων αριστείας σε πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2022-2023.
Ειδικότερα το βραβείο συνίσταται σε: α) τιμητικό δίπλωμα υπό μορφή παπύρου υπογεγραμμένο από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ και β) εφάπαξ καταβαλλόμενο χρηματικό ποσό χιλίων ευρώ (1.000€).

Το βραβείο απονέμεται στον/στην πρώτο/η σε βαθμολογία πτυχιούχο, εκάστου Τμήματος ΑΕΙ, για το ακαδ. έτος 2022-2023, εφόσον δεν έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο χρόνο σπουδών του οικείου ΑΕΙ (τετραετής, πενταετής φοίτηση κ.λπ.) για τη λήψη του πτυχίου, συμπεριλαμβανομένης της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου του 2023.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, το βραβείο απονέμεται στον/στην πτυχιούχο, ο/η οποίος/α συμμετείχε και συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό μορίων για την εισαγωγή του/της στο Τμήμα Ανώτατης Εκπαίδευσης κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις. Σε αυτή την περίπτωση, τα οικεία Τμήματα ΑΕΙ διενεργούν την επιλογή και αποστέλλουν στο ΙΚΥ το όνομα του/της δικαιούχου για τη χορήγηση Βραβείου Αριστείας από το ΙΚΥ.

Τα στοιχεία των δικαιούχων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποσταλούν αποκλειστικά από τις Γραμματείες των Τμημάτων εκάστου Ιδρύματος, κατόπιν εγγράφου που θα απευθύνει το ΙΚΥ, στο οποίο θα εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες υλοποίησης του προγράμματος.

Πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλ. 2103726346, 2103726395 και 210 3726327 και στα e- mail: sbikakiatiky [dot] gr, spoulidakiatiky [dot] gr, dsafarikasatiky [dot] gr
 

Προθεσμία υποβολής στοιχείων: 11-12-2023

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 23961/30-11-2023 εγγράφου του ΙΚΥ και στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Βραβεία Αριστείας σε πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης» ακαδ. έτους 2022-2023 (ΚΥΑ 174955/Ζ1/23-12-2020, ΦΕΚ 5716/Β/24-12-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), σας αποστέλλουμε τις ακόλουθες τεχνικές οδηγίες που αφορούν στη συμπλήρωση των στοιχείων του/της πρωτεύσαντος/-σας αποφοίτου/-της του Τμήματός σας για το ακαδ. έτος 2022-2023. Αναλυτικότερα, παρακαλούμε να:

α) Συνδεθείτε στην διαδικτυακή εφαρμογή-πλατφόρμα (portal) υποτροφιών του ΙΚΥ, κάνοντας χρήση των στοιχείων του λογαριασμού σας:

     https://applications.iky.gr/

Username:  AE0011382021

Password:   AE75774

 

β) Επιλέξτε στην αριστερή πλευρά της οθόνης το πρόγραμμα ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

 

γ) επιλέξτε την εμφανιζόμενη αίτηση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023 και πατήστε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. Στην ενότητα αυτή θα υπάρχει και η προηγούμενη αίτηση του Προγράμματος, καθώς και το υπόδειγμα βεβαίωσης που θα πρέπει να αναρτήσετε στη σχετική ενότητα της αίτησης.

 

δ) Στην οθόνη που εμφανίζεται συμπληρώστε τα στοιχεία του δικαιούχου και εν συνεχεία τα στοιχεία του ατόμου που εκπροσωπεί το φορέα.

Ειδικότερα:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ (προαιρετικό), ΦΥΛΟ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟ (προαιρετικό), ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟ, E-MAIL 1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ, E-MAIL 2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (προαιρετικό) ΑΦΜ (σε περίπτωση που είναι διαθέσιμος).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΑΣ: ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΙΔΙΟΤΗΤΑ.

Το ονοματεπώνυμό καθώς και το όνομα πατρός του δικαιούχου πρέπει να αναγράφονται ολογράφως, με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, το βραβείο απονέμεται στον πτυχιούχο, ο οποίος συγκέντρωσε  τον μεγαλύτερο αριθμό μορίων για την εισαγωγή του στο Τμήμα Ανώτατης Εκπαίδευσης κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις. Στην περίπτωση αυτή, θα συμπληρώσετε μόνον τον δικαιούχο απόφοιτο, ο οποίος έχει το μεγαλύτερο αριθμό μορίων κατά την εισαγωγή του στο Τμήμα σας.

Απόφοιτοι/ες που έχουν εισαχθεί στο τμήμα μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων εξαιρούνται από το πρόγραμμα.

 

ε) Μεταβαίνετε στην επόμενη ενότητα της αίτησης με τίτλο «Συνημμένα» όπου θα αναρτήσετε επίσημη βεβαίωση, υπογεγραμμένη, βάσει του υποδείγματος που υπάρχει στην εφαρμογή.

 

στ) Μεταβαίνετε στην επόμενη ενότητα της αίτησης με τίτλο «Οριστική Υποβολή». Αφού ολοκληρώσετε την καταχώριση, πατήστε «Αποθήκευση» και «Οριστική Υποβολή» προκειμένου να ενημερωθεί το ΙΚΥ ότι ολοκληρώσατε την καταχώρισή σας.

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης θα πρέπει να κάνετε «Αποθήκευση» σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Παρακαλούμε, προς επίσπευση της διαδικασίας, να προβείτε στις προαναφερθείσες ενέργειες άμεσα και πάντως το αργότερο, έως την 11-12-2023.

Πληροφορίες, διευκρινίσεις και διοικητική υποστήριξη παρέχονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Τμήματος Διαγωνισμών:

   κ. Σταματίνα Μπικάκη: sbikakiatiky [dot] gr, 2103726346

   κ. Σοφία Πουλιδάκη: spoulidakiatiky [dot] gr, 2103726395

Τεχνική υποστήριξη ως προς την εφαρμογή παρέχεται μέσω της διεύθυνσης:

ikywebsupportatiky [dot] gr