Εισαγωγή Φοιτητών

Στο ΠΜΣ «Πληροφορική» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε υποψηφίους προερχόμενους από Τμήματα Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Εφόσον γίνουν δεκτοί, υποψήφιοι προερχόμενοι από άλλα Τμήματα (και σε ειδικές περιπτώσεις, υποψήφιοι προερχόμενοι από τα προαναφερθέντα Τμήματα) ενδεχομένως να κληθούν να παρακολουθήσουν ειδικό προπαρασκευαστικό κύκλο προπτυχιακών μαθημάτων ενίσχυσης του υποβάθρου τους, ο χρόνος παρακολούθησης του οποίου  δεν προσμετράται στο χρόνο φοίτησης για την κτήση του ΔΜΣ.

Το ΠΜΣ «Πληροφορική» δέχεται έως πενήντα (50) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος.

Επίσης γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., μόνο σε Π.Μ.Σ. που οργανώνεται σε Τμήμα του Ιδρύματος όπου υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Τρόπος Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Η επιλογή των φοιτητών/τριών γίνεται σύμφωνα με το ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού του ΠΜΣ Πληροφορική. Δικαίωμα αίτησης έχουν και φοιτητές του Α' κύκλου σπουδών ΑΕΙ οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο φοίτησης και αναμένεται να αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι την περίοδο εγγραφών στο ΠΜΣ.

Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δημοσιεύεται στην ιστοθέση του (ή και σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη ή τη νόμιμη παράτασή της.

Δικαιολογητικά: (όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό σύνδεσμο που ορίζεται στην προκήρυξη και τα πρωτότυπά τους θα κατατεθούν στην Γραμματεία κατά την εγγραφή όσων επιλεγούν):

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά

 •  Αίτηση Συμμετοχής (συμπληρώνεται online σύμφωνα με το υπόδειγμα και ΔΕΝ υποβάλλεται ως PDF) 
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (αρχείο PDF)
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών ή αναλυτική βαθμολογία συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση με τα μαθήματα στα οποία αναμένεται βαθμολογία στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή και Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους (αρχείο PDF)
 • Αναλυτική Βαθμολογία για κάθε προσκομιζόμενο τίτλο σπουδών ή τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών (αρχείο PDF)
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 επικυρωμένο από την Αρχή Έκδοσης ή Δικηγόρο. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με  βάση όσα ορίζει η σχετική απόφαση του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 61/24.11.2021, Παράρτημα Β).
 • Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας (αρχείο jpg)

Προαιρετικά δικαιολογητικά

 • Έως δύο συστατικές επιστολές κατά τα οριζόμενα στην προκήρυξη (οι συστατικές μπορούν να υποβάλλονται ανοικτές ή κλειστές σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στο υπόδειγμα)
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με κρίση, εάν υπάρχουν (αρχείο PDF)
 • Επιπλέον στοιχεία κατά την κρίση του υποψήφιου, όπως αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας σχετικής με το αντικείμενο του ΠΜΣ (αρχείο PDF)
   

Mε απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος συγκροτείται Επιτροπή Επιλογής (εφεξής ΕΕ) μεταπτυχιακών φοιτητών. Κατά τη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι κρίνονται ως προς τρεις άξονες:

 • Α. Επίδοση. Για τους ήδη αποφοίτους μετριέται με το βαθμό πτυχίου. Για τους φοιτητές με τον τρέχοντα μέσο όρο βαθμολογίας τους.
   
 • Β. Υπόβαθρο. Κρίνεται με βάση το μέσο όρο των επτά (7) καλύτερων βαθμών στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο υποψήφιος σε προπτυχιακά μαθήματα που ανήκουν στο συγκεκριμένο σύνολο που έχει οριστεί για κάθε μεταπτυχιακή ειδίκευση.
   
 • Γ. Γενική Αξιολόγηση. Περιλαμβάνει επιπρόσθετα στοιχεία που συμπληρώνουν την εικόνα του υποψηφίου, όπως σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα, σχετικές επιστημονικές δημοσιεύσεις, συστατικές επιστολές, επίδοση σε διπλωματική ή πτυχιακή εργασία. Κατά την κρίση της ΕΕ ορισμένοι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν σε προφορική συνέντευξη ώστε να σχηματιστεί πληρέστερη εικόνα.

Κατά την κρίση της ΕΕ ορισμένοι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν σε προφορική συνέντευξη ώστε να σχηματιστεί πληρέστερη εικόνα.

Η ΕΕ αξιολογεί τους υποψήφιους με βάση τους παραπάνω τρεις άξονες και εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος η οποία κάνει την τελική επιλογή. Οι επιλεγέντες φοιτητές οφείλουν να έχουν αποδεδειγμένα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους για το πτυχίο Α' κύκλου σπουδών πριν το τέλος της περιόδου εγγραφών στο ΠΜΣ. Σε αντίθετη περίπτωση χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής. Το δικαίωμα εγγραφής χάνουν και οι επιλεγέντες που δεν θα καταθέσουν εγκαίρως όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εγγραφής ενός ή περισσότερων φοιτητών, θα κληθούν να εγγραφούν στο ΠΜΣ οι επιλαχόντες, αν υπάρχουν.

Οι εγγραφές στο ΠΜΣ πραγματοποιούνται τις πρώτες εβδομάδες του χειμερινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Τμήμα.