Πρόγραμμα Σπουδών

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) προσφέρονται 52 μαθήματα το καθένα από τα οποία έχει 6 Πιστωτικές Μονάδες ECTS.

Για την απονομή του ΔΜΣ απαιτείται η συγκέντρωση 90 Πιστωτικών Μονάδων, από τις οποίες οι 60 πρέπει να προέρχονται από μαθήματα (10 μαθήματα των 6 Πιστωτικών Μονάδων) και οι υπόλοιπες 30 από την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Τα 6 από τα 10 μαθήματα (δηλαδή οι 36 από τις 60 Πιστωτικές Μονάδες μαθημάτων) πρέπει να προέρχονται από το σύνολο των μαθημάτων που ορίζουν την κάθε ειδίκευση (Βασικά Μαθήματα Ειδίκευσης). Οι υπόλοιπες 24 Πιστωτικές Μονάδες (4 μαθήματα) μπορούν να συγκεντρωθούν από το σύνολο των μαθημάτων που προσφέρει το ΠΜΣ.

Τα Βασικά Μαθήματα που ορίζουν κάθε ειδίκευση είναι τα εξής:

  • Βασικά Μαθήματα Ειδίκευσης "Θεμελιώσεις Πληροφορικής και Εφαρμογές": M101.CS, M122.CS, M128.CS, M139.CS, M141.CS, M144.CS, M145.CS, M148.CS, M169.CS, M171.CS
     
  • Βασικά Μαθήματα Ειδίκευσης "Διαχείριση Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης": M111.CS, M118.CS, M135.CS, M138.CS, M149.CS, M151.CS, M152.CS, M161.CS, M164.CS, M165.CS
     
  • Βασικά Μαθήματα Ειδίκευσης  "Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό": M105.CS,  M108.CS, M113.CS, M120.CS, M127.CS, M131.CS, M133.CS, M135.CS, M137.CS, M149.CS

 

Η διπλωματική εργασία διεξάγεται στο Γ' Εξάμηνο (χειμερινό εξάμηνο 2ου έτους) έχει χαρακτήρα ερευνητικής ή συνθετικής διατριβής με τριάντα (30) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό, κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 εβδομάδες διδασκαλίας. Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα. Η διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων μπορεί να διεξάγεται και στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωση του. Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ ή/και του μαθήματος.

Οι ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά μάθημα είναι τρεις (3) ανά εβδομάδα. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, η διδασκαλία των μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν ξεπερνά σε ποσοστό το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του προγράμματος των μαθημάτων.

Υπολογισμός Βαθμού Διπλώματος

Ο βαθμός Διπλώματος υπολογίζεται με τα ECTS με βάση τον ακόλουθο τύπο:

όπου:

v είναι ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων που συνυπολογίζονται για τη λήψη πτυχίου (συμπεριλαμβανομένης και της διπλωματικής εργασίας),

Μi είναι τα ECTS που αποδίδονται στο αντίστοιχο μάθημα (το ακαδημαϊκό έτος που οι φοιτητές εξετάζονται επιτυχώς σε αυτό),

Βi είναι ο προβιβάσιμος βαθμός που έλαβε ο φοιτητής στο αντίστοιχο μάθημα (συμπεριλαμβανομένης και της διπλωματικής εργασίας).