Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Πληροφορική» του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του. Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του ΠΜΣ απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Πληροφορική» στις εξής ειδικεύσεις/κατευθύνσεις:

  1. Θεμελιώσεις Πληροφορικής και Εφαρμογές (Computer Science Foundations and Applications)
  2. Διαχείριση Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης (Data, Information and Knowledge Management)
  3. Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (Computer Systems: Software and Hardware).

Οι κατευθύνσεις έχουν σχεδιασθεί με βάση τις προδιαγραφές που καθορίζονται τόσο από αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα, όσο και από τις ανάγκες της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγοράς.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι:

  1. η ειδίκευση σε μία από τις τρεις κατευθύνσεις της Πληροφορικής, ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών να έχουν αυξημένα προσόντα επαγγελματικής προσφοράς στις οικείες ειδικεύσεις,
  2. η εκπαίδευση και διαμόρφωση επιστημόνων-ερευνητών, ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας στο πεδίο της Πληροφορικής,
  3. η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.