Ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων εισαγωγής φοιτητών στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

07/07/2021

Ανακοινώνεται ότι η εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων εισαγωγής φοιτητών στα ΠΜΣ: «Πληροφορική», «Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων»  και «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» είναι η 20ή Ιουλίου 2021.