Θέματα Φοίτησης

Paragraph Section

Ακαδ. έτος εισαγωγής

ΔΙΑΓΡΑΦΗ στη ΛΗΞΗ συμπεριλαμβανομένης της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου

Νομοθεσία

 

Ν. 4957/2022

(ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ.Α’)

2022-23

2027-28

άρθρο 76 

και

άρθρο 454,

παρ. 3

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός, προσαυξημένος κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Μετά από τη συμπλήρωση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος εκδίδει πράξη διαγραφής.

Η ανώτατη χρονική διάρκεια σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 76 καταλαμβάνει τους φοιτητές που εισάγονται στα Α.Ε.Ι. από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εξής.

2021-22

2020-21

2019-20

2018-19

2017-18

2026-27

άρθρο 454,

παρ. 3

Όσοι φοιτητές δεν είχαν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών τους κατά τη δημοσίευση του ν. 4777/2021, εφαρμόζεται ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης της παρ. 1 του άρθρου 76  από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και έπειτα

1989-90 έως

2016-17

2024-25

άρθρο 454,

παρ. 3

Οι φοιτητές που ήταν εγγεγραμμένοι σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι., κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4777/2021 και είχαν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών, διαθέτουν για την ολοκλήρωση των σπουδών τους χρόνο ίσο προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και εξής, χωρίς δικαίωμα προσαύξησης του χρόνου φοίτησης κατά την παρ. 1 του άρθρου 76

Ν. 4777/2021

(ΦΕΚ 25/19-2-2021 τ.Α’),

2021-22

2026-27

άρθρο 34

Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2021-22 και ύστερα, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός προσαυξημένος κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ως εκ τούτου, οι φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2021-22 οφείλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2027).

2020-21

2026-27

άρθρα 34 και 58

(+ 6 ακαδ. έτη)

Για τους φοιτητές που το 2020-21 δεν είχαν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης (δηλαδή φοιτητές/τριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 φοιτούσαν από το 1ο έως και το 4ο έτος) ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και εκτείνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα προσαυξημένα κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω φοιτητές οφείλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2027).

2019-20

2026-27

2018-19

2026-27

2017-18

2026-27

1989-90

έως

2016-17

2024-25

άρθρα 34 και 58

(+ 4 ακαδ. έτη)

Για τους φοιτητές που το 2020-21 είχαν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης  (δηλαδή φοιτητές/τριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 φοιτούσαν στο 5ο έτος και πάνω) δίνεται για την ολοκλήρωση των σπουδών τους χρόνος ίσος προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του Τμήματός, ο οποίος εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω φοιτητές οφείλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2025).

 

Υπέρβαση ανώτατης χρονικής διάρκειας Φοίτησης

Με τον εσωτερικό κανονισμό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) καθορίζονται οι διαδικαστικές λεπτομέρειες και τα δικαιολογητικά για την κατ’ εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης της παρ. 1 για σοβαρούς λόγους υγείας που ανάγονται στο πρόσωπο του φοιτητή ή στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4777/2021 (ΦΕΚ 25/19-2-2021 τ.Α’) άρθρο 34 παρ.4 όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ.Α’) άρθρο 76 παρ. 4 «οι φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης της παρ. 1 (ν+2), δύνανται, μετά από αίτησή τους προς την Γραμματεία του Τμήματος, να διακόψουν τη φοίτησή τους, για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα (2) δύο έτη. Το δικαίωμα διακοπής της φοίτησης δύναται να ασκηθεί άπαξ ή τμηματικά για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου, αλλά η διάρκεια της διακοπής δεν δύναται να υπερβαίνει αθροιστικά τα δύο (2) έτη αν χορηγείται τμηματικά. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης και δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε καμία εκπαιδευτική διαδικασία. Το δικαίωμα διακοπής της φοίτησης  αναστέλλεται κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης»

Διαδικασία:

Οι φοιτητές με αίτησή τους στην έναρξη του ακαδημαϊκού έτους* που σκοπεύουν να αιτηθούν αναστολή φοίτησης υποβάλλουν στην Γραμματεία του Τμήματος αίτηση μέσω της ιστοσελίδας https://eprotocol.uoa.gr επιλέγοντας την αίτηση: 18 Αίτηση για αναστολή φοίτησης και επισυνάπτοντας όλα τα σχετικά δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύονται:

 • σοβαροί λόγοι υγείας: του αιτούντος ή συγγενών του μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος βεβαίωση αρμόδιων δημόσιων αρχών ή οργανισμών,
 • λόγοι στράτευσης: πρόσκληση κατάταξης
 • σοβαροί οικονομικοί λόγοι

Διαδικασία:

Η αίτηση εγκρίνεται από την Συνέλευση του Τμήματος. 
Η φοιτητική ιδιότητα διακόπτεται προσωρινά κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας.

Κατά την διάρκεια αναστολής φοίτησης ακυρώνεται η ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο), ο φοιτητής χάνει την πρόσβαση στο my-studies και δεν μπορεί να εξεταστεί μαθήματα και να παραλάβει συγγράμματα για το διάστημα αυτό.

Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης.
Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στο Τμήμα.
Η άρση της διακοπής φοίτησης είναι δυνατή με την ίδια ως άνω διαδικασία.
Σε αυτήν την περίπτωση, για την απρόσκοπτη συνέχιση της φοίτησης του φοιτητή κατά την επάνοδό του, η διακοπή της αναστολής δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μονό αριθμό εξαμήνων

*Διευκρινήσεις:

 • Για τους πρωτοετείς φοιτητές, εντός της οριζόμενης προθεσμίας για την εγγραφή τους στο Τμήμα μας.
 • Για τους ενεργούς φοιτητές του δεύτερου (2ου) και άνω ακαδημαϊκού εξαμήνου το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για λόγους αναγόμενους σε ανωτέρα βία είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης και μετά την πάροδο των ανωτέρων προθεσμιών.

Οι φοιτητές μπορούν να ενταχθούν σε καθεστώς μερικής φοίτησης (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4777/2021, ΦΕΚ 25/17.2.21, τ.Α όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 79 του ν. 4957/2023 ΦΕΚ 141/21.7.22, τ.Α καθώς και την 981 Απόφαση Συγκλήτου ΕΚΠΑ, ΦΕΚ 133/19.01.2022, τ.Β) εφόσον ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

α) φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα,

β) φοιτητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

γ) οι φοιτητές που είναι παράλληλα αθλητές και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ανήκουν σε αθλητικά σωματεία εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • γα) για όσα έτη καταλαμβάνουν διάκριση 1ης έως και 8ης θέσης σε πανελλήνια πρωταθλήματα ατομικών αθλημάτων με συμμετοχή τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητών και οκτώ (8) σωματείων ή αγωνίζονται σε ομάδες των δύο (2) ανώτερων κατηγοριών σε ομαδικά αθλήματα ή συμμετέχουν ως μέλη εθνικών ομάδων σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα ή άλλες διεθνείς διοργανώσεις υπό την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ή
 • γβ) συμμετέχουν έστω άπαξ, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών για το οποίο αιτούνται την υπαγωγή τους σε καθεστώς μερικής φοίτησης, σε ολυμπιακούς, παραολυμπιακούς αγώνες και ολυμπιακούς αγώνες κωφών.

Διαδικασία:

Οι φοιτητές υποβάλλουν αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος στην έναρξη κάθε  ακαδημαϊκού έτους μετά από σχετική ανακοίνωση μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου στην ιστοσελίδα https://eprotocol.uoa.gr (κάνοντας σύνδεση με τον ακαδημαϊκό τους λογαριασμό, δηλαδή με το user name και password που χρησιμοποιούν για την είσοδό τους στο https://my-studies.uoa.gr) επιλέγοντας την αίτηση 01.Γενική Αίτηση για Φοιτητικά Θέματα,  συμπληρώνοντας στο πεδίο: «Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτηση μου για……»  και συμπληρώνοντας «υπαγωγή σε καθεστώς μερικής φοίτησης» καθώς και τον αντίστοιχο λόγο πχ. «εργαζόμενος φοιτητής», προσκομίζοντας τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

 • Εργαζόμενοι φοιτητές: Βεβαίωση από την Υπηρεσία (εφόσον πρόκειται για Δημόσια Υπηρεσία)  ή Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη που εκδίδεται μέσω gov.gr (εναλλακτικά η βεβαίωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής), ότι ο φοιτητής εργάζεται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα.
   
 • Φοιτητές με αναπηρία: Πιστοποιητικό Πάθησης (εφόσον δεν το έχουν καταθέσει με την εγγραφή τους) της ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Νοσοκομείου, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ. 25Ι/171726/Α5/4-11-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά στην πιστοποίηση από τα ΚΕ.Π.Α.. συγκεκριμένων κατηγοριών υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή πασχόντων από σοβαρές παθήσεις.
   
 • Αθλητές (μόνο όσοι υπάγονται στις ανωτέρω κατηγορίες): Δηλαδή ανήκουν σε αθλητικά σωματεία εγγεγραμμένα στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και για όσα έτη καταλαμβάνουν διακρίσεις, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Προσκόμιση δικαιολογητικών, εφόσον δεν υπάρχουν στον φάκελο εγγραφής τους,

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων φοιτητών διαβιβάζονται στην Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών για την έγκριση υπαγωγής τους σε καθεστώς μερικής φοίτησης, μαζί με τη σχετική εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία θα ορίζει και τον αριθμό των μαθημάτων που θα μπορεί να δηλώνει κάθε φοιτητής μερικής φοίτησης.

Σύμφωνα με της από 7/2/2022 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματός, ο μέγιστος αριθμός  μαθημάτων τα οποία μπορεί να επιλέγει κάθε φοιτητές μερικής φοίτησης  ορίζονται  στο ήμισυ του αριθμού των μαθημάτων που προβλέπει το πρόγραμμα σπουδών ανά ακαδημαϊκό έτος, και συγκεκριμένα:

 • 5 μαθήματα για του φοιτητές που βρίσκονται στο 1ο έτος σπουδών,
   
 • 8 μαθήματα για όσους βρίσκονται στο 2ο έτος
   
 • 10 μαθήματα για όσους βρίσκονται στο 3ο και 4ο έτος
   
 • και 12 για όσους βρίσκονται στο 5ο έτος και άνω.

Διευκρινήσεις:

 1. Απαιτείται η κατ’ έτος επικαιροποίηση των δικαιολογητικών που προσκομίζει ο εργαζόμενος φοιτητής στη Γραμματεία του Τμήματος φοίτησής του για τη συνέχιση της μερικής φοίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών δεν αφορά τις άλλες κατηγορίες δικαιούχων μερικής φοίτησης.
 3. Ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, όπως προβλέπεται στις ανωτέρω διατάξεις του νόμου, εφαρμόζεται για όλες τις ως άνω κατηγορίες φοιτητών που υπάγονται σε καθεστώς μερικής φοίτησης.
 4. Οι παροχές των φοιτητών που εμπίπτουν σε καθεστώς μερικής φοίτησης είναι ίδιες με αυτές των φοιτητών πλήρους φοίτησης.