Επεξεργασία Εικόνας

LITERATURE AND STUDY MATERIALS - READING LIST
  • Ιωάννης Πήτας, "Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας", 4η έκδοση, Θεσσαλονίκη, 2010 (ISBN: 978-960-9156435)
  • Ν. Παπαμάρκος, "Ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση εικόνας", Β. Γκιούρδας Εκδοτική, 2010 (ISBN: 978-960-92731)
  • Ralph Gonzalez, "Digital Image Processing Using MATLAB", 4η έκδοση, Pearson, 2018 (ISBN-13: 978-9353062989)