Επεξεργασία Εικόνας

Εξάμηνο:
8ο
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κατεύθυνση:
-
Κωδικός:
ΕΠ10
ECTS:
6
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
3
Ώρες Φροντιστηρίου:
-
Ώρες Εργαστηρίου:
1
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
B Βασικό
Σχετικά Μαθήματα
Αναλυτική Περιγραφή
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Στοιχεία συστημάτων ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και βασικές έννοιες. Βασικοί δισδιάστατοι μετασχηματισμοί και αναπαραστάσεις εικόνας (Fourier, Walsh Hadamard, KL μετασχηματισμός διακριτού συνημιτόνου (DCT), γρήγορες υλοποιήσεις, αναπαράσταση εικόνας στο MATLAB, βασικές εντολές χειρισμού εικόνων στο MATLAB. Βελτίωση εικόνας (μετασχηματισμοί έντασης, εξισορρόπηση ιστογράμματος, χωρικά φίλτρα, φίλτρα επιλογής συχνοτήτων, ομομορφικά φίλτρα). Επεξεργασία έγχρωμης εικόνας (βασικά χρωματικά υποδείγματα, ψευδοχρωματισμός, επεξεργασία πλήρους χρώματος, βασικές εντολές στο MATLAB). Aποκατάσταση εικόνας (υποδείγματα παραμορφώσεων, αντίστροφα φίλτρα και φιλτρο Wiener, προσαρμοστικό φίλτρο Wiener, βασικές εντολές στο MATLAB). Συμπίεση και κωδικοποίηση (Μορφές πληροφοριακού πλεονάσματος και κριτήρια πιστότητας, σχεδιασμός κβαντιστών Max Loyd, υποδείγματα συμπίεσης και κωδικοποίησης (προγνωστική κωδικοποίηση, DPCM, κα, συμπίεση με/χωρίς απώλειες, standards βασικές εντολές στο MATLAB). Κατάτμηση εικόνας (ανίχνευση ασυνεχειών σημείου ευθείας ακμών, μετασχηματισμός Hough, κατωφλίωση, κατάτμηση με περιοχές, κωδικοποίηση αλυσίδας, περιγραφείς συνόρου, υφή, μορφολογική επεξεργασία).

Βιβλιογραφία
  • Ιωάννης Πήτας, "Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας", 4η έκδοση, Θεσσαλονίκη, 2010 (ISBN: 978-960-9156435)
  • Ν. Παπαμάρκος, "Ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση εικόνας", Β. Γκιούρδας Εκδοτική, 2010 (ISBN: 978-960-92731)
  • Ralph Gonzalez, "Digital Image Processing Using MATLAB", 4η έκδοση, Pearson, 2018 (ISBN-13: 978-9353062989)