Διδακτορικές Σπουδές

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) σε ένα ευρύτατο φάσμα ερευνητικών πεδίων. Οι διδακτορικές σπουδές αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο. Η έρευνα των υποψηφίων διδακτόρων γίνεται υπό την επίβλεψη των καθηγητών του Τμήματος.

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής δημοσιεύονται σε κορυφαία επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά που εκδίδονται από τους σημαντικότερους επιστημονικούς φορείς στον κόσμο στην Επιστήμη των Υπολογιστών και των Τηλεπικοινωνιών, όπως οι: Αssociation for Computing Machinery (ACM) και Computer Society του Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος υποστηρίζονται μέσω σημαντικών δημόσιων χρηματοδοτικών πηγών (Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπουργείο Παιδείας, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων ενίσχυσης της έρευνας σε διδακτορικό επίπεδο. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος ενισχύονται επίσης μέσω συνεργασιών με τις σημαντικότερες εταιρείες πληροφορικής στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ασία. Το πλαίσιο αυτό προσφέρει εξαιρετικές συνθήκες για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας υψηλού επιπέδου καθώς παρέχεται ο πλέον σύγχρονος υπολογιστικός εξοπλισμός (υλικό και λογισμικό) καθώς και υποστήριξη για την τακτική συμμετοχή των υποψηφίων διδακτόρων σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά συνέδρια των ερευνητικών τους περιοχών στα οποία παρουσιάζονται οι σημαντικότερες εξελίξεις της επιστήμης.

Οι διδάκτορες του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ακολουθούν συχνά ερευνητική πορεία σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού ή συμμετέχουν σε ερευνητικά / αναπτυξιακά τμήματα εταιρειών του χώρου της Πληροφορικής σε όλο τον κόσμο.

Γραμματειακή Υποστήριξη Διδακτορικών Σπουδών

Γαλανάκη Αντιγόνη
Γραφείο Γραμματείας - Ισόγειο
+30 210 7275228

Αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή στο ΠΔΣ μπορούν να υποβάλουν όσοι πληρούν τα εξής τυπικά προσόντα:

  • Βασικό τίτλο σπουδών ελληνικού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, ή ισότιμο τίτλο με τους απονεμόμενους στην Ελλάδα αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής (αν το πτυχίο είναι από Α.Ε.Ι. αλλοδαπής πρέπει να συνυποβληθεί πιστοποιητικό ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το  ΔΟΑΤΑΠ).
  • Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Πληροφορική, στις Τηλεπικοινωνίες, ή σε κάποια από τις διεπιστημονικές περιοχές που θεραπεύουν τα Διατμηματικά ΠΜΣ στα οποία συμμετέχει το Τμήμα, όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα του (δεν απαιτείται στην περίπτωση ενιαίου & αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου).
  • Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.

 

Υποψήφιοι μπορεί να είναι επίσης  μεταπτυχιακοί φοιτητές που διανύουν το τελευταίο εξάμηνο φοίτησής τους και αναμένεται να αποκτήσουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης μέχρι την έναρξη εκπόνησης της διατριβής τους. Περισσότερες πληροφορίες για το δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων καθώς και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής βρίσκονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος και τις σχετικές του ρυθμίσεις.

Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός εισακτέων ανά έτος στο πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (συμπληρώνεται online σύμφωνα με το υπόδειγμα) ύστερα από την ανοικτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων που ανακοινώνει το Τμήμα στην ιστοθέση του. Στην αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσδιορίσουν το προτεινόμενο τίτλο της διδακτορικής διατριβής, τον προτεινόμενο επιβλέπονται καθηγητή, τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση και προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής καθώς και την προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Οι αιτήσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο, κατά τους μήνες Οκτώβριο και Μάρτιο.

Συνιστάται με έμφαση: πριν την υποβολή της αίτησης οι υποψήφιοι να επικοινωνήσουν έγκαιρα με καθηγητές του Τμήματος που έχουν ερευνητική δραστηριότητα στην επιστημονική περιοχή που τους ενδιαφέρει, προκειμένου να συζητηθούν τα εξής απαραίτητα στοιχεία της αίτησης:

  • Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής,
  • Προτεινόμενος επιβλέπων διδακτορικής διατριβής,
  • Τεκμηριωμένη Επιστημονική Πρόταση και Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής.

Δικαιώματα υποψηφίων διδακτόρων

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες (ΥΔ) που έχουν γίνει δεκτοί στο ΠΔΣ έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Ο συγγραφέας της διδακτορικής διατριβής είναι ο δικαιούχος του περιουσιακού και ηθικού δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, του περιεχομένου της διατριβής του, σύμφωναμετον.2121/1993, όπως ισχύει. Τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας (π.χ. εφευρέσεις), που ενδεχομένως προκύψουν από τα αποτελέσματα της έρευνας της διδακτορικής διατριβής, ανήκουν τόσο στον διδάκτορα όσο και στον επιβλέποντα καθηγητή ή και σε άλλους ερευνητές που μετέχουν στην ερευνητική ομάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των ΥΔ βρίσκονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος και τις σχετικές του ρυθμίσεις.

 

Υποχρεώσεις υποψηφίων διδακτόρων

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη και η μέγιστη χρονική διάρκεια είναι έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη.

Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.

Οι ΥΔ κάθε έτος, από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο, υποβάλλουν εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα σχετικά με την πρόοδο της Διδακτορικής Διατριβής τους.

Με σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα μπορεί μέρος της έρευνας του/της υποψηφίου/ας να διεξαχθεί σε άλλο ίδρυμα / ινστιτούτο/ ερευνητικό κέντρο/ επιχείρηση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο ερευνητικό αποτέλεσμα.

Σε όλες τις δημοσιεύσεις (σε περιοδικά, συνέδρια, κεφάλαια βιβλίων, κ.ά.) που προκύπτουν από τη Διδακτορική Διατριβή, ο ΥΔ υποχρεούται να δηλώνει ως ερευνητική διεύθυνση (affiliation): «Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» («Department of Informatics and Telecommunications, National and Kapodistrian University of Athens») και την ηλεκτρονική διεύθυνση στον τομέα (domain) Τμήματος «@di.uoa.gr».

Ο ΥΔ υποχρεούται να ολοκληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις παρακολούθησης τυχόν μαθημάτων, όπως αυτά έχουν οριστεί κατά την έναρξη της εκπόνησης της διατριβής του.

Προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής προσωπικότητας και της εκπαίδευσης των ΥΔ στις απαιτήσεις του χώρου της έρευνας και της διδασκαλίας, οι ΥΔ προετοιμάζονται σχετικά με την Άσκηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας, η οποία διενεργείται εντός των δομών και διαδικασιών του Τμήματος. Η Άσκηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας αποτελείται από τρεις ενότητες: 1) Παρακολούθηση και παρουσίαση επιστημονικών διαλέξεων. 2) Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών και Ακαδημαϊκή Δεοντολογία. 3) Το Τμήμα υποστηρίζει απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας των ΥΔ μέσω της βιωματικής συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη καθηγητών του Τμήματος. Η Συνέλευση του Τμήματος προσδιορίζει επιμέρους ζητήματα της Άσκησης Ακαδημαϊκής Εμπειρίας.

Οι ΥΔ έχουν υποχρέωση να αναφέρουν τις πηγές των ερευνητικών αποτελεσμάτων που κάνουν χρήση στην έρευνά τους, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα λογοκλοπής και συναφών παραπτωμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις των ΥΔ βρίσκονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος και τις σχετικές του ρυθμίσεις.

Στην σελίδα Έντυπα Υποψηφίων Διδακτόρων παρέχονται τα σχετικά πρότυπα για τη συγγραφή και κατάθεση της Διδακτορικής Διατριβής.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών όρισε (ΑΔΑ 6ΝΠ346ΨΖ2Ν-3Ρ4) τους εξής καθηγητές ως μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Διδακτορικών Σπουδών (ΣΕΔΣ):

Μανόλη Κουμπαράκη (Διευθυντής), Δήμητρα – Ισιδώρα Ρουσοπούλου, Σταύρο Κολλιόπουλο, Ευστάθιο Χατζηευθυμιάδη, Ιωάννη Παναγάκη, Αθανασία Αλωνιστιώτη και Φίλιππο Τζαφέρη.

Η ΣΕΔΣ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας των Διδακτορικών Σπουδών και εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος για όλα τα θέματα που αφορούν τις Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος (νέο και παλαιό πρόγραμμα).

Για τους υποψήφιους διδάκτορες οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί πριν από τις 4 Αυγούστου 2017 ισχύει ο εξής (παλαιός) Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής με τις τροποποιήσεις του.