Διασφάλιση Ποιότητας & Αξιολόγηση

Η διασφάλιση της ποιότητας είναι μία συστηματική προσέγγιση μέσω της οποίας κάθε Τμήμα και το ΕΚΠΑ στο σύνολό του έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να βελτιώνουν τις ακαδημαϊκές τους δραστηριότητες σε συνεχή βάση. 

Το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας συντίθεται από τρεις επί μέρους διαδικασίες:

  1. Την ετήσια αποτίμηση και καταγραφή του έργου του Τμήματος
  2. Την περιοδική και ανά τετραετία κριτική-αξιολόγηση του έργου του Τμήματος , και τέλος
  3. Τον συγκερασμό των πορισμάτων της εσωτερικής αξιολόγησης με πρόσθετη και αντικειμενική άποψη που προέρχεται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες εκτός της Ακαδημαϊκής Μονάδας.

 Τα αποτελέσματα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας αποτιμώνται αναφορικά με τέσσερις ομάδες κριτηρίων:
(α) Διδακτικό Έργο, (β) Ερευνητικό Έργο, (γ) Προγράμματα Σπουδών, και (δ) Λοιπές Υπηρεσίες.

Υπεύθυνα όργανα για τη Διασφάλιση της Ποιότητας είναι:

  • Σε επίπεδο Ιδρύματος, η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), η οποία έχει πάγιο χαρακτήρα.
  • Σε επίπεδο Ακαδημαϊκής Μονάδας και αποκλειστικά για τη διάρκεια της Εσωτερικής Αξιολόγησης, η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) και, προκειμένου για ειδικές περιπτώσεις, οι Ειδικές Ομάδες Αξιολόγησης (ΕΟΑ).
  • Σε επίπεδο Εξωτερικής Αξιολόγησης, η ειδική Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ).
  • Σε επίπεδο Εθνικό, η ανεξάρτητη Εθνική ΑΡχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ -πρώην ΑΔΙΠ).

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστοχώρο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης.