Τόμος περιλήψεων διδακτορικών διατριβών

Το Τμήμα μας, από το 2005, εκδίδει βιβλίο με 12-σέλιδες αγγλικές περιλήψεις των διδακτορικών διατριβών που ολοκληρώθηκαν κατά την διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Στόχος της έκδοσης, που είναι και ηλεκτρονική μέσω του Διαδικτύου, είναι η ενθάρρυνση της ερευνητικής προσπάθειας και η προβολή των πρωτότυπων αποτελεσμάτων των νέων διδακτόρων του Τμήματός μας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε μια τέτοια συλλογή και να αναμένουμε η πρωτοβουλία αυτή να συνεχιστεί. Η κατάθεση εκτεταμένης περίληψης στα αγγλικά απαιτείται από κάθε υποψήφιο διδάκτορα όταν αποφοιτήσει.

Οι σύνδεσμοι στις λίστες ανά έτος οδηγούν στις περιλήψεις που κατατέθηκαν από τους διδάκτορες και συμπεριλήφθηκαν στο βιβλίο του αντίστοιχου έτους.

Η επιτροπή Ερευνητικών και Αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του Τμήματος
Η. Μανωλάκος (συντονιστής της έκδοσης)
Θ. Θεοχάρης, Μ. Κουμπαράκης (μέλη)

Paragraph Section

Προθεσμία υποβολής: 28 Φεβρουαρίου 2022

Ο επόμενος τόμος θα περιλαμβάνει διδακτορικές διατριβές που υποστηρίχτηκαν στο διάστημα 01/01/2021 - 31/12/2021, με έκδοση του τόμου μέσα στο 2021.

Οδηγίες Υποβολής:

Οι φοιτητές παραδίδουν την αγγλική περίληψη στο CD που καταθέτουν στην βιβλιοθήκη, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες. Επίσης, αποστέλλουν ηλεκτρονικά το πηγαίο αρχείο (latex ή word) και το αντίστοιχο pdf στην διεύθυνση phdsbookatdi [dot] uoa [dot] gr και δηλώνουν αν δέχονται ή όχι να εμφανιστεί η περίληψή τους στο Διαδίκτυο.

Για λόγους ομοιογένειας του τόμου, όλες οι εργασίες θα πρέπει να γραφούν ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες για συγγραφείς (Information for LNCS authors).

Κάθε φοιτητής υποβάλλει κείμενο το πολύ 12 σελίδων, περιλαμβανομένων αναφορών, τίτλου και εικόνων. Ειδικότερα:

 • σε μορφή Word document ή LaTeX document το πηγαίο αρχείο και

 • σε μορφή PDF το τελικό κείμενο

Το κείμενο θα ακολουθεί τη μορφή δημοσίευσης, δηλ. θα περιέχει: Τίτλο, Συγγραφέα, e-mail, Περίληψη, Εισαγωγή, Κυρίως μέρος με περιγραφή των βασικών αποτελεσμάτων, Συμπεράσματα και Αναφορές. Πιο συγκεκριμένα, το κείμενο διαρθρώνεται ως εξής:

 • Abstract : Μέχρι 300 λέξεις.

 • Εκτενή Περίληψη της Διατριβής (Dissertation Summary): 3-4 σελίδες.
  Θα πρέπει να περιγράφονται με σαφήνεια και συντομία τα ακόλουθα:

  • το πρόβλημα που εξετάζει η διατριβή και οι βασικοί της στόχοι,

  • άλλες συναφείς ερευνητικές προσπάθειες που έχουν προταθεί στην βιβλιογραφία και,

  • τα πρωτότυπα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από την διατριβή,

  • η σημασία των αποτελεσμάτων.

 • Περιγραφή ενός τουλάχιστον βασικού αποτελέσματος της Διατριβής (Results and Discussion):6-7 σελίδες.

 • Συμπεράσματα (Conclusions)

 • Βιβλιογραφία της Διατριβής (References): 1-2 σελίδες, η οποία θα περιλαμβάνει τις δημοσιεύσεις που προέκυψαν στη διάρκεια της Διατριβής.

Το κείμενο θα ακολουθεί τις εξής συμβάσεις:

 • είναι γραμμένο στα Αγγλικά,

 • δεν έχει αριθμούς σελίδων,

 • το όνομα και ο τίτλος του επιβλέποντος καθηγητή (Advisor) θα αναφέρεται ως υποσημείωση στην πρώτη σελίδα π.χ. Dissertation Advisor: I. Georgiou, Assoc. Professor.

Υπόδειγμα αρχικής σελίδας σε μορφή pdf

Περιλήψεις Διδακτορικών Διατριβών από το 2005-Σήμερα