Μαθήματα

Paragraph Section
Εξάμηνο: 1ο
Κωδ. ECTS S1 S2 S3 S4 S5 S6
Γραμμική Άλγεβρα Κ03 6 Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Διακριτά Μαθηματικά Κ09 7 Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Εισαγωγή στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες ΓΠ07 2 Γενικής Παιδείας (ΓΠ)
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Κ04 7 Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης K02ε 2 Αυτοτελές Προαιρετικό Εργαστήριο (ΕΡ)
Λογική Σχεδίαση Κ02 6 Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Εξάμηνο: 2ο
Κωδ. ECTS S1 S2 S3 S4 S5 S6
Ανάλυση Ι Κ01 8 Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι Κ14 7 Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού Κ08 7 Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Κ20β 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Ηλεκτρομαγνητισμός – Οπτική και Σύγχρονη Φυσική Κ12 8 Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Εξάμηνο: 3ο
Κωδ. ECTS S1 S2 S3 S4 S5 S6
Ανάλυση ΙΙ Κ06 8 Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Κ10 8 Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων Κ11ε 2 Αυτοτελές Προαιρετικό Εργαστήριο (ΕΡ)
Πιθανότητες και Στατιστική Κ13 6 Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Σήματα και Συστήματα Κ11 6 Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Εξάμηνο: 4ο
Κωδ. ECTS S1 S2 S3 S4 S5 S6
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Κ17 8 Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Δίκτυα Επικοινωνιών I Κ16 6 Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών Ι Κ16ε 2 Αυτοτελές Προαιρετικό Εργαστήριο (ΕΡ)
Συστήματα Επικοινωνιών Κ21 7 Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων Κ29 7 Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Εξάμηνο: 5ο
Κωδ. ECTS S1 S2 S3 S4 S5 S6
Αριθμητική Ανάλυση Κ15 6 Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ) Υ
Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού ΘΠ01 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B B
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ Κ30 6 Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ) B Υ
Γραφικά Ι ΘΠ02 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B B
Δίκτυα Επικοινωνιών II Κ33 6 Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ) Υ
Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών Ι Κ16ε 2 Αυτοτελές Προαιρετικό Εργαστήριο (ΕΡ)
Κύματα, Κυματοδηγοί, Κεραίες ΕΠ05 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Λειτουργικά Συστήματα Κ22 8 Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Παράλληλα Συστήματα ΘΠ04 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B B
Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων - VHDL ΥΣ03 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Τεχνητή Νοημοσύνη I ΥΣ02 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B B
Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα ΕΠ20 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων Κ18 6 Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ) Υ Υ
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Κ32 6 Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ) Υ
Εξάμηνο: 6ο
Κωδ. ECTS S1 S2 S3 S4 S5 S6
Αναγνώριση Προτύπων–Μηχανική Μάθηση ΕΠ08 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B B B
Ανάλυση/Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού ΥΣ04 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων ΥΣ18 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B B
Διαχείριση Δικτύων Κ34 6 Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ) Υ
Ειδικά Θέματα Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος – Πολυμέσα και Ασύρματη Δικτύωση ΕΠ22β 4 Προαιρετικό (ΠΜ)
Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων ΕΠ07 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B B
Επιστημονικοί Υπολογισμοί ΘΠ03 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Κ19ε 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Ηλεκτρονική K19 6 Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ) Υ
Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων Κ35 6 Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ) Υ
Θεωρία Υπολογισμού Κ25 6 Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ) Υ
Λογικός Προγραμματισμός ΥΣ05 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Μαθηματικά Πληροφορικής Κ20α 6 Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ) Υ
Μεταγλωττιστές Κ31 6 Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ) Υ B
Προγραμματισμός Συστήματος Κ24 8 Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων ΥΣ11 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου ΥΣ14 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B B
Εξάμηνο: 7ο
Κωδ. ECTS S1 S2 S3 S4 S5 S6
Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα ΘΠ09 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B B B
Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα Κ23γ 8 Project
Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα Κ23α 8 Project
Ανάπτυξη Λογισμικού για Συστήματα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών Κ23β 8 Project
Διδακτική της Πληροφορικής ΥΣ10 6 Προαιρετικό (ΠΜ)
Δομή και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΓΠ03 2 Γενικής Παιδείας (ΓΠ)
Ειδικά Θέματα Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος: Ειδικά Θέματα Κβαντικής Πληροφορίας και Υπολογιστικής ΕΠ22δ 4 Προαιρετικό (ΠΜ)
Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών ΥΣ16 4 Προαιρετικό (ΠΜ)
Ενισχυτική Μηχανική Μάθηση και Στοχαστικά Παίγνια ΕΠ22α 6 Προαιρετικό (ΠΜ)
Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής ΥΣ08 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B B
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΥΣ17 4 Προαιρετικό (ΠΜ)
Θεωρία Αριθμών ΘΠ08 6 Προαιρετικό (ΠΜ)
Οπτικές Επικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα ΕΠ16 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B B
Πληροφοριακά Συστήματα ΥΣ07 6 Προαιρετικό (ΠΜ)
Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων ΘΠ12 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί ΘΠ18 6 Προαιρετικό (ΠΜ)
Συστήματα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών ΕΠ18 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων σε Πραγματικό Χρόνο ΕΠ11 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B B
Σχεδίαση VLSI Κυκλωμάτων ΕΠ01 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Τεχνητή Νοημοσύνη ΙΙ (Βαθιά Μηχανική Μάθηση για την Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας) ΥΣ19 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη Μάθηση ΥΣ15 6 Προαιρετικό (ΠΜ)
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα ΘΠ20 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Ψηφιακές Επικοινωνίες ΕΠ04 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Ψηφιακή Προσβασιμότητα και Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής ΥΣ22 6 Προαιρετικό (ΠΜ)
Εξάμηνο: 8ο
Κωδ. ECTS S1 S2 S3 S4 S5 S6
Αλγοριθμική Επίλυση Προβλημάτων ΘΠ24 6 Προαιρετικό (ΠΜ)
Ανάπτυξη Υλικού-Λογισμικού για Ενσωματωμένα Συστήματα Κ23δ 8 Project
Ασύρματες Zεύξεις ΕΠ13 6 Προαιρετικό (ΠΜ)
Διοίκηση Έργων και Τεχνικές Παρουσίασης και Συγγραφής Επιστημονικών Εκθέσεων ΓΠ05 2 Γενικής Παιδείας (ΓΠ)
Ειδικά Θέματα Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος: Γραμμές μεταφοράς, κυματοδηγοί και οπτικές ίνες ΕΠ22γ 4 Προαιρετικό (ΠΜ)
Ειδικά Θέματα Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος: Ειδικά Θέματα Κβαντικής Μηχανικής Μάθησης 4 Προαιρετικό (ΠΜ)
Ειδικά Θέματα Θεωρητικής Πληροφορικής: Αλγόριθμοι Δομικής Βιοπληροφορικής ΘΠ16δ 6 Προαιρετικό (ΠΜ)
Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών ΥΣ16 4 Προαιρετικό (ΠΜ)
Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών: Υπολογιστικά Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας ΥΣ16α 4 Προαιρετικό (ΠΜ)
Ειδικά Θέματα: Υπολογιστική Θεωρία Μηχανικής Μάθησης ΘΠ16β 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B B
Επεξεργασία Εικόνας ΕΠ10 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Επεξεργασία Ομιλίας και Φυσικής Γλώσσας ΕΠ19 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων ΕΠ07 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B B
Θεωρία Γραφημάτων ΘΠ10 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών ΥΣ20 4 Προαιρετικό (ΠΜ)
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα ΥΣ12 4 Προαιρετικό (ΠΜ)
Κρυπτογραφία ΘΠ05 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Μικροοικονομική Ανάλυση ΕΠ24 4 Προαιρετικό (ΠΜ)
Μουσική Πληροφορική ΕΠ21 4 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Παράλληλοι Αλγόριθμοι ΘΠ19 6 Προαιρετικό (ΠΜ)
Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων ΥΣ13 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού ΘΠ16α 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B B
Σχολική Τάξη & Μικροδιδασκαλία ΥΣ21 6 Προαιρετικό (ΠΜ)
Τεχνολογία Λογισμικού ΥΣ09 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Υπολογιστική Γεωμετρία ΘΠ11 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Υπολογιστική Θεωρία Μηχανικής Μάθησης ΘΠ23 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Φωτονική ΕΠ12 6 Προαιρετικό (ΠΜ)

Εξάμηνο: 1ο

Κωδ.:
Κ03
ECTS:
6
Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Κωδ.:
Κ09
ECTS:
7
Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Κωδ.:
Κ04
ECTS:
7
Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Κωδ.:
K02ε
ECTS:
2
Αυτοτελές Προαιρετικό Εργαστήριο (ΕΡ)
Κωδ.:
Κ02
ECTS:
6
Υποχρεωτικό (ΥΜ)

Εξάμηνο: 2ο

Κωδ.:
Κ01
ECTS:
8
Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Κωδ.:
Κ14
ECTS:
7
Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Κωδ.:
Κ20β
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S6:
B

Εξάμηνο: 3ο

Κωδ.:
Κ06
ECTS:
8
Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Κωδ.:
Κ10
ECTS:
8
Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Κωδ.:
Κ11ε
ECTS:
2
Αυτοτελές Προαιρετικό Εργαστήριο (ΕΡ)
Κωδ.:
Κ13
ECTS:
6
Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Κωδ.:
Κ11
ECTS:
6
Υποχρεωτικό (ΥΜ)

Εξάμηνο: 4ο

Κωδ.:
Κ17
ECTS:
8
Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Κωδ.:
Κ16
ECTS:
6
Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Κωδ.:
Κ16ε
ECTS:
2
Αυτοτελές Προαιρετικό Εργαστήριο (ΕΡ)
Κωδ.:
Κ21
ECTS:
7
Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Κωδ.:
Κ29
ECTS:
7
Υποχρεωτικό (ΥΜ)

Εξάμηνο: 5ο

Κωδ.:
Κ15
ECTS:
6
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ)
S1:
Υ
Κωδ.:
ΘΠ01
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S1:
B
S2:
B
Κωδ.:
Κ30
ECTS:
6
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ)
S3:
B
S4:
Υ
Κωδ.:
ΘΠ02
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S1:
B
S6:
B
Κωδ.:
Κ33
ECTS:
6
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ)
S5:
Υ
Κωδ.:
Κ16ε
ECTS:
2
Αυτοτελές Προαιρετικό Εργαστήριο (ΕΡ)
Κωδ.:
ΕΠ05
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S5:
B
Κωδ.:
Κ22
ECTS:
8
Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Κωδ.:
ΘΠ04
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S3:
B
S4:
B
Κωδ.:
ΥΣ03
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S4:
B
Κωδ.:
ΥΣ02
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S2:
B
S3:
B
Κωδ.:
ΕΠ20
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S5:
B
Κωδ.:
Κ18
ECTS:
6
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ)
S2:
Υ
S3:
Υ
Κωδ.:
Κ32
ECTS:
6
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ)
S6:
Υ

Εξάμηνο: 6ο

Κωδ.:
ΕΠ08
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S1:
B
S2:
B
S6:
B
Κωδ.:
ΥΣ04
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S3:
B
Κωδ.:
ΥΣ18
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S4:
B
S5:
B
Κωδ.:
Κ34
ECTS:
6
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ)
S5:
Υ
Κωδ.:
ΕΠ07
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S5:
B
S6:
B
Κωδ.:
ΘΠ03
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S1:
B
Κωδ.:
Κ19ε
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S4:
B
Κωδ.:
K19
ECTS:
6
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ)
S4:
Υ
Κωδ.:
Κ35
ECTS:
6
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ)
S6:
Υ
Κωδ.:
Κ25
ECTS:
6
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ)
S2:
Υ
Κωδ.:
ΥΣ05
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S2:
B
Κωδ.:
Κ20α
ECTS:
6
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ)
S1:
Υ
Κωδ.:
Κ31
ECTS:
6
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ)
S3:
Υ
S4:
B
Κωδ.:
Κ24
ECTS:
8
Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Κωδ.:
ΥΣ11
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S2:
B
Κωδ.:
ΥΣ14
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S3:
B
S5:
B

Εξάμηνο: 7ο

Κωδ.:
ΕΠ16
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S4:
B
S5:
B
Κωδ.:
ΥΣ07
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κωδ.:
ΘΠ12
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S1:
B
Κωδ.:
ΘΠ18
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κωδ.:
ΕΠ18
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S5:
B

Εξάμηνο: 8ο

Κωδ.:
ΕΠ07
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S5:
B
S6:
B
Κωδ.:
ΘΠ10
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S1:
B
Κωδ.:
ΥΣ12
ECTS:
4
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κωδ.:
ΘΠ05
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S1:
B
Κωδ.:
ΕΠ24
ECTS:
4
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κωδ.:
ΕΠ21
ECTS:
4
Προαιρετικό (ΠΜ)
S6:
B
Κωδ.:
ΘΠ19
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κωδ.:
ΘΠ16α
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S1:
B
S2:
B
Κωδ.:
ΥΣ21
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κωδ.:
ΥΣ09
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S3:
B
Κωδ.:
ΘΠ11
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S1:
B
Κωδ.:
ΘΠ23
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S1:
B
Κωδ.:
ΕΠ12
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)