Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

Εξάμηνο:
3ο
Τύπος Μαθήματος:
Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Κατεύθυνση:
-
Κωδικός:
Κ10
ECTS:
8
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
3
Ώρες Φροντιστηρίου:
1
Ώρες Εργαστηρίου:
2
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Γενικά για τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό και τις κλάσεις. Η γλώσσα προγραμματισμού C++. Βασικά στοιχεία, χώροι ονομάτων, υπερφόρτωση, κλάσεις, αντικείμενα, κληρονομικότητα, σύνθεση, πρότυπα, αφηρημένες κλάσεις, χειρισμός εξαιρέσεων, περιγραφή της καθιερωμένης βιβλιοθήκης, περιγραφή της STL. Σχεδιασμός και προγραμματισμός με τη C++. Γενική περιγραφή της γλώσσας Java. Άλλες γλώσσες αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Θεωρητικά θέματα σχετικά με τα αντικείμενα.

Βιβλιογραφία

• Ι. Καράλη: «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ», 2010
• Ι. Καράλη: «Σημειώσεις για τη Γλώσσα Προγραμματισμού Java», 2014
• Bruce Eckel, «Τρόπος Σκέψης στη C++, Τόμος 1», εκδόσεις «Μ. Γκιούρδας», 2009
• Bjarne Strοustrup, «Η Γλώσσα Προγραμματισμού C++» (Τέταρτη Αμερικάνικη Έκδοση), εκδόσεις «Κλειδάριθμος», 2014
• Bjarne Strοustrup, «Προγραμματισμός με τη C++», εκδόσεις «Παπασωτηρίου», 2009