Πρακτική άσκηση

Paragraph Section

Πρακτική Άσκηση

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν Πρακτική Άσκηση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει, εν μέρει ή εξ’ ολοκλήρου, την Πτυχιακή Εργασία. Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τμήματος είναι η εξοικείωση τους με το αντικείμενο της μελλοντικής τους απασχόλησης, έτσι ώστε να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας, καθώς και με τις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες του επαγγελματικού χώρου της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την επικείμενη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση είναι το «Πρακτική Άσκηση Ι» και το «Πρακτική Άσκηση ΙΙ», καθένα από τα οποία απαιτεί για την κατοχύρωσή του 3 μήνες πλήρους απασχόλησης (ή το ισοδύναμο μερικής απασχόλησης) σε εργασία σχετική με την Πληροφορική ή/και τις Τηλεπικοινωνίες.

Περισσότερες πληροφορίες, έντυπα και ανακοινώσεις βρίσκονται στο σχετικό μάθημα στο eclass (https://eclass.uoa.gr/courses/DI580/), όπου οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν και να ενημερώνονται μέσω ειδοποιήσεων στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο.

Οι επιλογές που έχουν οι φοιτητές, σε συνδυασμό και με την Πτυχιακή Εργασία είναι:

  • Να εκπονήσουν μόνο Πτυχιακή Εργασία, και να βαθμολογηθούν στα μαθήματα «Πτυχιακή Εργασία Ι» και «Πτυχιακή Εργασία ΙΙ».
  • Να εκτελέσουν μόνο Πρακτική Άσκηση διάρκειας 6 μηνών πλήρους απασχόλησης (ή το ισοδύναμο μερικής απασχόλησης), ενιαία στον ίδιο φορέα ή τμηματικά σε δύο τρίμηνα διαστήματα στον ίδιο ή διαφορετικούς φορείς, και να βαθμολογηθούν στα μαθήματα «Πρακτική ‘Άσκηση Ι» και «Πρακτική Άσκηση ΙΙ».
  • Να επιλέξουν συνδυασμό Πρακτικής Άσκησης διάρκειας 3 μηνών πλήρους απασχόλησης (ή το ισοδύναμο μερικής απασχόλησης), και Πτυχιακής Εργασίας μειωμένου φόρτου και να βαθμολογηθούν στα μαθήματα «Πρακτική Άσκηση Ι» και «Πτυχιακή Εργασία Ι».

Η εκτέλεση των Πρακτικών Ασκήσεων πραγματοποιείται με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος (βρίσκεται στη δεξιά στήλη με τα Έντυπα Πρακτικής Άσκησης), ο οποίος περιέχει και το απαραίτητο Πρότυπο Ιδιωτικού Συμφωνητικού Πρακτικής Άσκησης (δείτε το eclass της Πρακτικής άσκησης) μεταξύ Τμήματος, Ασκούμενου Φοιτητή και Φορέα Υποδοχής. Το συμπληρωμένο συμφωνητικό πρέπει, με ευθύνη του φοιτητή, να υπογραφεί υποχρεωτικά πριν από την έναρξη κάθε νέας Πρακτικής Άσκησης. Οι φοιτητές που επιθυμούν να ξεκινήσουν την Πρακτική τους Άσκηση οφείλουν, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη αυτής, να καταθέσουν ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Ιδιωτικό Συμφωνητικό, με πρωτότυπη ή ηλεκτρονική υπογραφή από τους ίδιους και υπογραφή/σφραγίδα από το Φορέα Υποδοχής, προκειμένου να ελεγχθεί και να υπογραφεί εγκαίρως και από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Μόνο μετά την υπογραφή και από τα τρία μέρη θα είναι δυνατή η έναρξη κάθε νέας Πρακτικής Άσκησης.

Με την έναρξη κάθε Πρακτικής Άσκησης, ορίζεται από το Τμήμα ένας διδάσκων ως Ακαδημαϊκός Επόπτης αυτής, με σκοπό την παρακολούθηση και καθοδήγηση του Ασκούμενου Φοιτητή όπου χρειάζεται. Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης, ο Ασκούμενος Φοιτητής οφείλει να προσκομίσει στον Ακαδημαϊκό Επόπτη τα κατάλληλα έγγραφα, όπως αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης (βρίσκεται στη δεξιά στήλη με τα Έντυπα Πρακτικής Άσκησης), προκειμένου αυτή να βαθμολογηθεί:

  1. Βεβαίωση εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης από το Φορέα Υποδοχής.
  2. Έκθεση ολοκλήρωσης από τον επιβλέποντα του Φορέα.
  3. Έκθεση πεπραγμένων από τον Ασκούμενο Φοιτητή.

Τα σχετικά πρότυπα των εντύπων βρίσκονται στο eclass  (https://eclass.uoa.gr/courses/DI580/).

Η απαραίτητη αμοιβή και ασφάλιση του Ασκούμενου Φοιτητή καλύπτονται υποχρεωτικά από το Φορέα Υποδοχής, εκτός από τη δυνατότητα χρηματοδότησης μέρους των Πρακτικών Ασκήσεων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (ΕΣΠΑ), όπου ο Φορέας Υποδοχής δεν έχει κόστος. Μέσω του προγράμματος, υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης 3μηνων Πρακτικών Ασκήσεων για συγκεκριμένο αριθμό φοιτητών του Τμήματός μας, οι οποίοι προκύπτουν κατόπιν διαδικασίας επιλογής που ανακοινώνεται μία φορά το χρόνο (περί τα τέλη Δεκεμβρίου). Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να καλύπτεται από το Φορέα Υποδοχής.

Όσον αφορά τη δυνατότητα εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης σε φορέα του εξωτερικού, είναι δυνατόν να αναγνωρισθεί εφόσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις του ΠΠΣ για τη διάρκεια και το αντικείμενο, και παρέχεται η ανάλογη  υποχρεωτική αμοιβή και ασφάλιση που προβλέπεται στη χώρα υποδοχής. Απαραίτητη και σε αυτή την περίπτωση είναι η υπογραφή αντίστοιχου Ιδιωτικού Συμφωνητικού στα Αγγλικά πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης.

Ομοίως, και η Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό μέσω προγράμματος Erasmus+ αναγνωρίζεται εφ’ όσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις του ΠΠΣ για τη διάρκεια και το αντικείμενο άσκησης. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με το γραφείο Erasmus του ΕΚΠΑ για τα διαδικαστικά.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών είναι το μέλος ΕΔΙΠ κος Νικόλαος Πασσάς.

Περισσότερες πληροφορίες, έντυπα και ανακοινώσεις βρίσκονται στο σχετικό μάθημα στο eclass (https://eclass.uoa.gr/courses/DI580/), όπου οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν και να ενημερώνονται μέσω ειδοποιήσεων στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο.