Πτυχιακή Εργασία

Paragraph Section

Πτυχιακή Εργασία

Οι φοιτητές εκπονούν πτυχιακή εργασία η οποία είναι ετήσια και αντιστοιχεί στα δύο υποχρεωτικά μαθήματα Πτυχιακή Εργασία Ι και Πτυχιακή Εργασία ΙΙ, έκαστο των 8 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Τα μαθήματα Πτυχιακή Εργασία Ι και Πτυχιακή Εργασία ΙΙ μπορούν να αντικατασταθούν το καθένα χωριστά από τα αντίστοιχα Πρακτική Άσκηση Ι και Πρακτική Άσκηση ΙΙ.

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η ενασχόληση του φοιτητή με ένα επιστημονικό θέμα, εφαρμοσμένο ή θεωρητικό, με στόχο να αξιοποιήσει και να συνθέσει τις γνώσεις που απέκτησε στη διάρκεια των σπουδών του, να εξασκηθεί στην έρευνα, να αναπτύξει συνθετική ικανότητα, και κριτική σκέψη. Τα θέματα των πτυχιακών εργασιών εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και των εφαρμογών τους και ειδικότερα τις θεματικές ενότητες από τις τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος. Η πτυχιακή εργασία δίνει τη δυνατότητα στο φοιτητή να έρθει σε επαφή με την ερευνητική διαδικασία, να αποκτήσει εμπειρία για την επιστημονική διατύπωση τεχνολογικών προβλημάτων, τη μεθοδολογία της έρευνας, τη σχεδίαση και υλοποίηση μεθόδων ή εργαλείων, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και  τέλος τη γραπτή παρουσίαση.

Επιβλέπων της πτυχιακής εργασίας μπορεί να είναι καθηγητής ή μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Υπάρχει η δυνατότητα συν-επίβλεψης Πτυχιακής Εργασίας από δύο καθηγητές ή μέλη ΕΔΙΠ του ίδιου Τομέα ή διαφορετικών Τομέων, σε περίπτωση που το απαιτεί το θέμα.

Η Πτυχιακή Εργασία εκπονείται είτε ατομικά από ένα φοιτητή, είτε συλλογικά από δύο φοιτητές.

Ο φοιτητής έχει την ευθύνη να επιλέξει τον επιβλέποντα της πτυχιακής του εργασίας. Η ανάληψη του θέματος της πτυχιακής εργασίας από το φοιτητή, γίνεται, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του, κατόπιν προσωπικής επικοινωνίας, συζήτησης και συνεννόησης με τους καθηγητές ή μέλη ΕΔΙΠ, (το γνωστικό αντικείμενο των οποίων παρουσιάζεται στην προσωπική τους ιστοσελίδα). Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα αντικείμενα έρευνας των καθηγητών και μελών ΕΔΙΠ του Τμήματος παρουσιάζονται επίσης στις ιστοσελίδες των Θεσμοθετημένων Εργαστηρίων και των Ερευνητικών Ομάδων του Τμήματος. Οι επιβλέποντες διατηρούν το δικαίωμα της επιλογής των φοιτητών και του θέματος της Πτυχιακής Εργασίας.

Η ανάληψη του θέματος της Πτυχιακής Εργασίας από τον φοιτητή πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο, στην αρχή  του χειμερινού ή του εαρινού εξαμήνου, και η δήλωση γίνεται στο my-studies όταν ανοίγουν οι δηλώσεις για όλα τα μαθήματα.

Η ολοκλήρωση και υποβολή της Πτυχιακής Εργασίας πραγματοποιείται μέχρι και ένα μήνα μετά τη λήξη της εκάστοτε εξεταστικής περιόδου σύμφωνα με τις διαδικασίες Ηλεκτρονικής Κατάθεσης/Καταχώρησης Εργασιών.

Διαδικασία Ηλεκτρονικής Κατάθεσης/Καταχώρησης Πτυχιακής Εργασίας

Υπεύθυνη Ηλεκτρονικής Υποβολής Πτυχιακών εργασιών: Λήδα Χαλάτση, ΕΤΕΠ
Διαβάστε προσεκτικά τις επισυναπτόμενες αναλυτικές οδηγίες και ακολουθήστε τα επισυναπτόμενα πρότυπα

Οδηγίες για επιβλέποντες Πτυχιακής Εργασίας
Απόφαση Συγκλήτου για μετάβαση στην πλατφόρμα ΠΕΡΓΑΜΟΣ