Οδηγός Σπουδών

Paragraph Section

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών στοχεύει στην οριζόντια γνώση όλων των βασικών γνωστικών αντικειμένων στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες με την προσφορά υποχρεωτικών μαθημάτων, αλλά και στην εξειδίκευση με την προσφορά κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων και προαιρετικών μαθημάτων διαρθρωμένα σε έξι ειδικεύσεις, στις οποίες το Τμήμα έχει πολύ υψηλής στάθμης ερευνητική δραστηριότητα. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος είναι :

 • Έμφαση στην προγραμματιστική δεινότητα σε οτιδήποτε επιδέχεται προγραμματισμού (π.χ. μεγάλα δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη, λογισμικό, υλικό, διαδίκτυο των πραγμάτων, μηχανική μάθηση, επεξεργασία σήματος και πληροφορίας, τηλεπικοινωνίες, δίκτυα, διάστημα).
 • Παροχή στους φοιτητές του Τμήματος της δυνατότητας επιλογής και δημιουργίας ενός εξατομικευμένου επιστημονικού προφίλ σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις επιδεξιότητές τους.
 • Επιπλέον της επιστημονικής κουλτούρας, καλλιέργεια της αντίληψης μηχανικού μέσω εξειδικευμένων εργασιών και εργαστηρίων.
 • Καθοδήγηση στις επιλογές μαθημάτων των φοιτητών μέσω του Θεσμού Σύμβουλου Καθηγητή.
 • Δυνατότητα απόκτηση βεβαίωσης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.

Με την ολοκλήρωση ενός ιδιαίτερα απαιτητικού Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών που στοχεύει στην προγραμματιστική δεινότητα, οι απόφοιτοι του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ αποκτούν ευρείς γνώσεις, στέρεο επιστημονικό και τεχνολογικό υπόβαθρο και σύγχρονες τεχνικές δεξιότητες, που τους επιτρέπουν να ενταχθούν και να συνεισφέρουν με τον καλύτερο τρόπο στο επιστημονικό-κοινωνικό-οικονομικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι που καθίσταται ολοένα και περισσότερο απαιτητικό. Συνεπώς, οι απόφοιτοι του Τμήματος απολαμβάνουν τα προνόμια της καλής του φήμης και, σε συνδυασμό με τις προσωπικές τους επιδόσεις, γίνονται δεκτοί στα καλλίτερα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και έχουν πάρα πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη, που υπάρχουν πολύ περισσότερες διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να εργασθούν σε ερευνητικά-αναπτυξιακά έργα που εκτελούνται εντός του Τμήματος. Το Τμήμα ενθαρρύνει τη σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω κατάλληλων δράσεων ενημέρωσης των φοιτητών και την εκπόνηση πρακτικής άσκησης.

Αν και η αγορά εργασίας έχει τους δικούς της κανόνες αυτορρύθμισης με βάση τις ατομικές γνώσεις και δεξιότητες των αποφοίτων, η επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών περιγράφεται επαρκώς στα άρθρα 2 και 3 του προεδρικού διατάγματος υπ’ αριθμόν 44 (αριθμός ΦΕΚ 58, 8 Απριλίου 2009) ως εξής: Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, διαθέτουν γνωστικό υπόβαθρο συναφές με το υλικό και το λογισμικό για τη συγκέντρωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και μετάδοση της πληροφορίας, και έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν ενδεικτικά με δραστηριότητες όπως μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, υλοποίηση, εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία, αξιολόγηση, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και πιστοποίηση στους επιστημονικούς τομείς:

 • του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 • της πληροφορικής,
 • των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου,
 • των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας, και
 • των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων.

Επιπλέον, δύνανται να ασχοληθούν ενδεικτικά με:

 • τη διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους επιστημονικούς τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών που απαριθμούνται ανωτέρω,
 • την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα στους επιστημονικούς τομείς που απαριθμούνται ανωτέρω αντιστοίχως σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο.
 • την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον προγραμματισμό παντός τύπου. Οι απόφοιτοι που επιλέγουν την κατεύθυνση CS δύναται να κατοχυρώσουν έως δύο από τις τρείς Eιδικεύσεις S1, S2, S3 και αποκτούν ενδεικτικά τις γνώσεις και δεξιότητες:

 • στον σχεδιασμό, ανάπτυξη, αξιολόγηση αλγορίθμων
 • στην ανάλυση επιστημονικών υπολογισμών και εφαρμογές τους
 • στην ανάλυση πληροφοριακών συστημάτων
 • στον προγραμματισμό και στη διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων
 • στην ασφάλεια πληροφοριακών και υπολογιστικών συστημάτων
 • στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και προγραμματισμό λογισμικού
 • στην υλοποίηση αλγορίθμων στο υλικό
 • στην ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου, ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 • στον σχεδιασμό και ανάπτυξη διεπαφών επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής
 • στον σχεδιασμό και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών
 • στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση βάσεων δεδομένων
 • στην επεξεργασία, διαχείριση και εξόρυξη μεγάλων δεδομένων
 • σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης
 • στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση εφαρμογών υψηλών επιδόσεων
 • στη διαχείριση έργων πληροφορικής

Οι απόφοιτοι που επιλέγουν την κατεύθυνση CET δύναται να κατοχυρώσουν έως δύο από τις τρείς Eιδικεύσεις S4, S5, S6 και αποκτούν ενδεικτικά τις γνώσεις και δεξιότητες:

 • στη σχεδίαση και δοκιμή VLSI κυκλωμάτων
 • στην αρχιτεκτονική των υπολογιστικών συστημάτων Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Οδηγός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 2020-2021 47
 • στην ανάπτυξη υλικού και λογισμικού για ενσωματωμένα συστήματα και συστήματα σε ψηφίδα (System-on-Chip)
 • στην ανάπτυξη αξιόπιστων ψηφιακών συστημάτων για διαστημικές εφαρμογές σε τεχνολογία FPGA
 • στην ανάπτυξη κατανεμημένων εφαρμογών, αισθητήρων για το Διαδίκτυο Πραγμάτων (Internet of Things)
 • στον σχεδιασμό και διαχείριση δικτύων και συστημάτων επικοινωνιών
 • στον προγραμματισμό και στη διαχείριση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων
 • στην επεξεργασία και σχεδιασμό ψηφιακών και οπτικών επικοινωνιών
 • στον σχεδιασμό ασύρματης και κινητής επικοινωνίας • στην επεξεργασία σημάτων και συστημάτων
 • στην ανάπτυξη λογισμικού για το Διαδίκτυο, τις Τηλεπικοινωνίες και κινητές συσκευές,
 • στη μηχανική μάθηση
 • σε εφαρμογές ψηφιακής τεχνολογίας
 • σε επεξεργασία σήματος (ήχου, εικόνας και video)
 • στη διαχείριση έργων τηλεπικοινωνιών και δικτύων.

Το ΠΠΣ έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • Πτυχίο που πιστοποιεί, εκτός από βασικές γνώσεις στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες, εστιασμένες γνώσεις σε 2 Κατευθύνσεις και 6 Ειδικεύσεις με την παράλληλη αύξηση των προσφερόμενων κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων.
 • Διάρθρωση του προγράμματος σε δια-τομεακές ειδικεύσεις και όχι σε μονό-τομεακές κατευθύνσεις.
 • Πτυχιακή εργασία και/ή πρακτική άσκηση εκτός Πανεπιστημίου.
 • Διάρθρωση του προγράμματος σπουδών με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS)
 • Εξορθολογισμός του φόρτου των μαθημάτων, ώστε να αποδίδονται οι ορθές πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά μάθημα.
 • Στέρεα θεμέλια γνώσης των γνωστικών αντικειμένων, που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, και την αύξηση των εργαστηριακών ωρών με τη δημιουργία και αυτοτελών εργαστηρίων.
 • Θέσπιση μιας ελεύθερης ημέρας για τα δύο πρώτα έτη σπουδών.
 • Εξορθολογισμός στις δηλώσεις μαθημάτων: Οι φοιτητές: α) ως πρωτοετείς παρακολουθούν τα μαθήματα που προσφέρονται στο 1ο εξάμηνο του ΠΠΣ (4 Υποχρεωτικά Μαθήματα, 1 Μάθημα Γενικής Παιδείας και μπορούν να επιλέξουν το προσφερόμενο Αυτοτελές Προαιρετικό Εργαστήριο) και τα μαθήματα που προσφέρονται στο 2ο εξάμηνο του ΠΠΣ (4 Υποχρεωτικά Μαθήματα), και β) δηλώνουν μέχρι 12 μαθήματα ανά εξάμηνο στα υπόλοιπα έτη του κανονικού κύκλου σπουδών ανεξαρτήτως πιστωτικών μονάδων (ECTS). Οι επί πτυχίω φοιτητές δηλώνουν μέχρι 16 μαθήματα ανά εξάμηνο, ενώ όταν προβλέπεται διπλή εξεταστική δηλώνουν μέχρι 24 μαθήματα ανά εξάμηνο.
 • Προαπαιτούμενα μαθήματα στον εστιασμένο κύκλο σπουδών.
 • Δυνατότητες κινητικότητας φοιτητών και μεταφοράς μέχρι 30 πιστωτικών μονάδων (ECTS) σε μαθήματα συναφή με την Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες.

Το ΠΠΣ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ οδηγεί σε τίτλο σπουδών στην «Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες» με τη συσσώρευση 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS), υλοποιείται σε 8 εξάμηνα και απαρτίζεται από δύο διετείς κύκλους σπουδών:

Το Βασικό Κύκλο Σπουδών (1ο έως 4ο εξάμηνο), ο οποίος περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό μάθημα, 16 Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΥΜ), και 3 αυτοτελή προαιρετικά εργαστήρια, που προσφέρουν βασικές γνώσεις στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες.

Τον Εστιασμένο Κύκλο Σπουδών (5ο έως 8ο εξάμηνο), ο οποίος περιλαμβάνει 2 πρόσθετα Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΥΜ) καθώς επίσης και μαθήματα επιλογής διαρθρωμένα σε δύο Κατευθύνσεις:

 • CS  Επιστήμη Υπολογιστών (Computer Science)
 • CET Μηχανική Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνιών (Computer Engineering & Telecoms)

Οι φοιτητές που επιλέγουν την κατεύθυνση CS δύναται να κατοχυρώσουν έως δύο από τις τρείς Eιδικεύσεις:

 • S1 Θεμελιώσεις της πληροφορικής
 • S2 Διαχείριση δεδομένων και γνώσης 
 • S3 Λογισμικό

ενώ οι φοιτητές που επιλέγουν την κατεύθυνση CET δύναται να κατοχυρώσουν έως δύο από τις τρείς Eιδικεύσεις:

 • S4 Υλικό και Αρχιτεκτονική
 • S5 Επικοινωνίες και Δικτύωση
 • S6 Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας

Η επιλογή ειδίκευσης δεν είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές. Οι φοιτητές που επιλέγουν μια κατεύθυνση μπορούν προαιρετικά να κατοχυρώνουν μέχρι δύο (2) εξειδικεύσεις, οι οποίες και θα  αναφέρονται στην αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου τους. Επίσης παρέχεται από τη Γραμματεία και χωριστή βεβαίωση απόκτησης της Ειδίκευσης.

Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα επιλογής του Εστιασμένου Κύκλου Σπουδών διακρίνονται σε:

 • Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα (ΕΥ) μιας κατεύθυνσης. Οι φοιτητές αρχικά επιλέγουν μία από τις δύο κατευθύνσεις (CS ή CET) με δήλωσή τους στη γραμματεία στην αρχή του 5ου εξαμήνου, πριν τις δηλώσεις μαθημάτων, η οποία είναι υποχρεωτική προκειμένου να μπορούν να δηλώσουν μαθήματα του Εστιασμένου Κύκλου Σπουδών. Οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν μία από τις δύο κατευθύνσεις ακόμη και αν δεν επιθυμούν να κατοχυρώσουν κάποια ειδίκευση. Στη συνέχεια επιλέγουν 4 από τα προσφερόμενα κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης και 1 project της κατεύθυνσης που έχουν επιλέξει. Αν επιθυμούν την κατοχύρωση ειδίκευσης, τότε θα πρέπει τα 2 από τα 4 κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα να είναι επίσης υποχρεωτικά μαθήματα της ειδίκευσης που επιλέγουν.
 • Προαιρετικά μαθήματα που είναι Βασικά (Β) μιας ειδίκευσης. Οι φοιτητές επιλέγουν τουλάχιστον τα 4 από τα 8 βασικά μαθήματα αυτής της ειδίκευσης, ώστε να την κατοχυρώσουν.
 • Προαιρετικά μαθήματα (Π) επιλογής. Μπορούν να αντικατασταθούν από κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΜ) ή Προαιρετικά που είναι Βασικά (Β) μιας ειδίκευσης (π.χ. ένα επιπλέον project).
 • Ελεύθερα μαθήματα (ΕΛ). Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν από 0 έως 2 ελεύθερα μαθήματα (προαιρετικά) από συγκεκριμένη λίστα ελεύθερων μαθημάτων που προσφέρουν άλλα Τμήματα του ΕΚΠΑ.

Επιπλέον, οι φοιτητές διδάσκονται 3 μαθήματα Γενικής Παιδείας και υποχρεούνται να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία ή Πρακτική Άσκηση ή συνδυασμό τους.

Τέλος, το ΠΠΣ παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας σύμφωνα με τους όρους και το πλαίσιο που ορίζει το ΕΚΠΑ.

Οι φοιτητές οφείλουν σε κάθε εξάμηνο να ανανεώνουν την εγγραφή τους μέσω της δήλωσης μαθημάτων τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν. 

Η δήλωση μαθημάτων γίνεται δύο φορές τον χρόνο (το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο) σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Γραμματεία μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας http://my–studies.uoa.gr και αναρτάται σχετική  ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος

Για την συμμετοχή στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου δεν απαιτείται εκ νέου δήλωση μαθημάτων. Οι φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή με βάση τις δηλώσεις μαθημάτων που έκαναν κατά το προηγούμενο χειμερινό και εαρινό εξάμηνο και στα οποία δεν εξετάστηκαν επιτυχώς.

Ο αριθμός των μαθημάτων που μπορούν να δηλώσουν εξαρτάται από το εξάμηνο το οποίο βρίσκονται και συγκεκριμένα:

 • 1ο έτος: 10 μαθήματα (6 μαθήματα στο χειμερινό εξάμηνο και 4 το εαρινό)
   
 • 2ο έτος: 16 μαθήματα (8 μαθήματα το χειμερινό εξάμηνο και 8 το εαρινό)
   
 • 3ο έτος: 20 μαθήματα (10 μαθήματα το χειμερινό εξάμηνο και 10 το εαρινό)
   
 • 4ο έτος: 20 μαθήματα (10 μαθήματα το χειμερινό εξάμηνο και 10 το εαρινό)
   
 • Επί πτυχίω φοιτητές 24 μαθήματα (12 μαθήματα στο χειμερινό εξάμηνο και 12 στο εαρινό)

Με την από 4/9/20 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, οι πρωτοετείς φοιτητές δεν κάνουν δήλωση μαθημάτων. Τα μαθήματα τόσο του χειμερινού όσο και εαρινού εξαμήνου δηλώνονται από την Γραμματεία.

Η δήλωση μαθημάτων είναι πολύ σημαντική διότι εκτός από ανανέωση εγγραφής με αυτήν δημιουργούνται τα βαθμολόγια του κάθε μαθήματος, οπότε σε περίπτωση που φοιτητής δεν δηλώσει μάθημα δεν μπορεί να το εξεταστεί και αν το εξεταστεί ο διδάσκων δεν θα τον βρίσκει στο βαθμολόγιο του μαθήματος (εφόσον δεν το έχει δηλώσει) και δεν θα μπορεί να του καταχωρήσει βαθμό.

Οδηγίες για τη δήλωση μαθημάτων στο My-studies θα βρείτε εδώ.

Επίσης η ηλεκτρονική υπηρεσία δήλωσης και παραλαβής συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ  http://eudoxus.gr  στο τέλος κάθε εξαμήνου αντιπαραβάλει τις δηλώσεις συγγραμμάτων με τις δηλώσεις μαθημάτων και σε περίπτωση που αυτές δεν ταυτίζονται ζητά από τους φοιτητές να επιστρέψουν τα συγγράμματα που παρέλαβαν χωρίς να δηλώσουν τα αντίστοιχα μαθήματα στο  http://my–studies.uoa.gr διαφορετικά δεν μπορούν να δηλώσουν και να παραλάβουν συγγράμματα για το επόμενο εξάμηνο.

Για την απόκτηση πτυχίου στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες ο φοιτητής πρέπει να εγγραφεί, παρακολουθήσει και επιτυχώς ολοκληρώσει πλήθος μαθημάτων που αθροίζουν κατ’ ελάχιστο 240 ECTS ως εξής:

 • 18 Υποχρεωτικά Μαθήματα (128 ECTS)
 • 4 κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης (24 ECTS)
 • 1 project της κατεύθυνσης (8 ECTS)
 • 4 από τα προαιρετικά Βασικά μαθήματα και των 3 ειδικεύσεων της Κατεύθυνσης που έχει επιλέξει (στην περίπτωση που ο φοιτητής επιθυμεί την κατοχύρωση ειδίκευσης ισχύουν όσα αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο).
 • 3 μαθήματα Γενικής Παιδείας (6 ECTS)
 • Πτυχιακή Εργασία Ι & ΙΙ (16 ECTS), είτε Πρακτική Άσκηση Ι & ΙΙ (16 ECTS), είτε το συνδυασμό Πτυχιακή Εργασία Ι και Πρακτική Άσκηση Ι (16 ECTS)
 • επιλογή μαθημάτων από οποιαδήποτε από τις παρακάτω κατηγορίες:
  • 0 έως 3 Αυτοτελή Προαιρετικά Εργαστήρια (0 έως 6 ECTS)
  • 0 έως 2 Ελεύθερα μαθήματα από τον κατάλογο ελευθέρων μαθημάτων που προσφέρονται για το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο κάθε ακαδ. έτους
  • οποιοδήποτε άλλο μάθημα του ΠΠΣ του Τμήματος.

Η κατοχύρωση μιας ειδίκευσης Sx γίνεται με την αίτηση λήψης πτυχίου και αποτυπώνεται σε σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος.
Για να γίνει κατοχύρωση μίας ειδίκευσης απαιτείται ο φοιτητής να έχει εξετασθεί επιτυχώς:

 • σε 2 κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα της ειδίκευσης (Υ)         
 • σε 4 από τα προσφερόμενα σε κάθε ακαδημαϊκό έτος Βασικά μαθήματα της ειδίκευσης (Β)*   

Εάν ένας φοιτητής δεν επιθυμεί να κατοχυρώσει ειδίκευση, απαιτείται να έχει εξετασθεί επιτυχώς:

 • στα 4 από τα προσφερόμενα κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα της Κατεύθυνσης που έχει επιλέξει.
 • σε 4 από τα προαιρετικά Βασικά μαθήματα (Β) και των 3 ειδικεύσεων της Κατεύθυνσης που έχει επιλέξει.

Οι φοιτητές μπορούν να κατοχυρώσουν μέχρι δύο ειδικεύσεις με τον περιορισμό ότι τα βασικά μαθήματα, που χρησιμοποιούνται στην κατοχύρωση της μίας ειδίκευσης, δεν μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν για την κατοχύρωση της άλλης ειδίκευσης.

* Στον Οδηγό Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών παρουσιάζονται τα προαιρετικά μαθήματα που είναι Βασικά (Β) σε κάθε ειδίκευση τα οποία προσφέρονται στο συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος.

Σύμφωνα με την παρ. 1, άρθρο 111 του Νόμου 4547/2018 (σε αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 2 του Νόμου 3848/2010), η Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (ΠΔΕ) πιστοποιείται με Βεβαίωση που χορηγείται από Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων Τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους, ύστερα από παρακολούθηση ομάδας μαθημάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος σπουδών ή στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ή και συνδυαστικά με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι., καθορίζεται η ομάδα αυτών των μαθημάτων.

Το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις
με την από 25-10-18 απόφαση της Συνέλευσής του η οποία εγκρίθηκε με την 13-12-18 απόφαση Συγκλήτου, συνεκτιμώντας τους εκπαιδευτικούς στόχους του προσφερόμενου Προγράμματος
Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) αποφάσισε να χορηγεί Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ), με τους εξής όρους:

α) το ΠΠΔΕ χορηγείται αποκλειστικά σε όσους φοιτητές ή αποφοίτους αξιολογηθούν επιτυχώς σε συγκεκριμένη ομάδα μαθημάτων που συσσωρεύουν 30 ECTS,

β) η ομάδα μαθημάτων, που απαιτούνται για τη χορήγηση της ΠΠΔΕ, προσφέρεται στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος χωρίς επέκταση του χρόνου σπουδών, και

γ) η διαδικασία της απόκτησης ΠΠΔΕ δεν αλλοιώνει τους εκπαιδευτικούς στόχους του προσφερόμενου ΠΠΣ του Τμήματος στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες.

Το ΠΠΔΕ χορηγείται όταν ο φοιτητής αξιολογηθεί επιτυχώς στα εξής 3 προαιρετικά μαθήματα του ΠΠΣ (που είναι υποχρεωτικά για την ΠΔΕ):

Σε ένα από τα ακόλουθα 2 προαιρετικά  μαθήματα του ΠΠΣ:

Καθώς και σε ένα από τα εξής 2 Ελεύθερα Μαθήματα που παρέχει γνώσεις σε βασικά θέματα παιδαγωγικής ψυχολογίας και προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου μας:

Ο αριθμός των αποφοίτων που θα μπορούν να γίνονται δεκτοί ανά ακαδημαϊκό έτος για την απόκτηση ΠΠΔΕ καθορίζεται από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Μπορείτε να δείτε την ισχύουσα για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος πρόσκληση για απόκτηση ΠΔΕ στο δεξί μέρος της ιστοσελίδας.

Επιπλέον υλικό, ανακοινώσεις και πληροφορίες για το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας: https://edit.di.uoa.gr/pde