Γραφικά Ι

Εξάμηνο:
5ο
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κατεύθυνση:
CS (Computer Science), CΕT (Computer Engineering and Telecoms)
Κωδικός:
ΘΠ02
ECTS:
6
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
3
Ώρες Φροντιστηρίου:
0
Ώρες Εργαστηρίου:
1
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
B Βασικό
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
B Βασικό
Σχετικά Μαθήματα
Αναλυτική Περιγραφή
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή: ιστορία, τεχνολογία, εφαρμογές Γραφικών. Μαθηματικές καμπύλες και πεπερασμένες διαφορές, αλγόριθμοι σχεδίασης ευθυγράμμων τμημάτων, γενικών πολυγώνων, τργώνων. Αντιταύτιση (antialiasing) με προ- και μετα-φιλτράρισμα. Συσχετισμένοι (affine) μετασχηματισμοί, μετασχηματισμοί δύο και τριών διαστάσεων, ομογενείς συντεταγμένες, σύνθεση μετασχηματισμών. Παραδείγματα μετασχηματισμών. Μετασχηματισμός παρατήρησης (viewing transformation). Γράφοι σκηνής (scene graphs). Αλγόριθμοι αποκοπής ευθυγράμμων τμημάτων και πολυγώνων σε δύο και τρεις διαστάσεις. Προβολές. Περικοπή πίσω όψεων. Αλγόριθμος απόκρυψης z-buffer. Βασικές αρχές και αλγόριθμοι φωτισμού. Μοντέλα παράστασης χρωμάτων. Εργαστήρια προγραμματισμού OpenGL. Επιλογές από τα παρακάτω θέματα: παραμετρικές καμπύλες και επιφάνειες, αρχές παράστασης υφής (texture mapping), αρχές συνθετικής κίνησης (animation).

Βιβλιογραφία

Βασικό Σύγγραμμα: Θεοχάρης Θ., Παπαιωάννου Γ., Πλατής Ν., Πατρικαλάκης Ν.Μ., «Γραφικά & Οπτικοποίηση: αρχές και αλγόριθμοι», Συμμετρία 2010. Ιστότοπος βιβλίου: http://graphics.cs.aueb.gr/cgvizbook/


Επικουρικό Σύγγραμμα: Θεοχάρης Θ., Μπεμ Α., «Γραφικά: αρχές και αλγόριθμοι», Συμμετρία 1999.


Σημειώσεις και διαφάνειες εκμάθησης OpenGL που διανέμονται ηλεκτρονικά μέσω eclass.