Ειδικά Θέματα Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος: Γραμμές μεταφοράς, κυματοδηγοί και οπτικές ίνες

Εξάμηνο:
8ο
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κατεύθυνση:
-
Κωδικός:
ΕΠ22γ
ECTS:
4
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
3
Ώρες Φροντιστηρίου:
-
Ώρες Εργαστηρίου:
-
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος
 1. Θεωρία Γραμμών Μεταφοράς
 2. Τύποι Γραμμών Μεταφοράς
 3. Χάρτης Smith. Προσαρμογή
 4. Ομογενείς κυματοδηγοί (ορθογώνιος, κυκλικός, ομοαξονικός)
 5. Ηλεκτρομαγνητικά αντηχεία
 6. Μικροταινίες
 7. Παράλληλες διηλεκτρικές πλάκες
 8. Ορθογώνιοι οπτικοί κυματοδηγοί
 9. Οπτικές ίνες (τρόποι διάδοσης, χαρακτηριστικά οπτικών ινών, γραμμικά πολωμένοι τρόποι, διασπορά, τύποι οπτικών ινών)
Βιβλιογραφία
 • Σημειώσεις, Θ. Σφηκόπουλος
 • Μικροκυματική Τεχνολογία, D.M. Pozar, Εκδόσεις Ίων, 2004
 • Διαμόρφωση και Μετάδοση Σημάτων, Π. Κωττής, Εκδόσεις Τζιόλα, 2006
 • Μικροκύματα Κ. Λιολούσης