Φωτονική

Εξάμηνο:
8ο
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κατεύθυνση:
-
Κωδικός:
ΕΠ12
ECTS:
6
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
3
Ώρες Φροντιστηρίου:
-
Ώρες Εργαστηρίου:
1
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Αναλυτική Περιγραφή
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Η φωτονική είναι προαιρετικό μάθημα του 8ου εξαμήνου σπουδών, που σκοπό έχει την περαιτέρω εξοικείωση και εμβάθυνση στην τεχνολογία οπτικών επικοινωνιών, καθώς και την εισαγωγή των φοιτητών σε σύγχρονες μεθόδους φωτονικής ολοκλήρωσης και επεξεργασίας του οπτικού σήματος. Μετά την εισαγωγή στις βασικές αρχές της φωτονικής τεχνολογίας, η ύλη του μαθήματος αναφέρεται στην μελέτη των φωτοπηγών laser και LED, συνεχίζει με τους οπικοηλεκτρονικούς διαμορφωτές και φωτοφωρατές που υλοποιούν τους πομπούς και δέκτες αντίστοιχα των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, αναφέρεται στην ολογραφία και τις εφαρμογές της και τέλος εισάγει τους φοιτητές στις τεχνολογίες αιχμής της φωτονικής ολοκλήρωσης και της αμιγώς οπτικής επεξεργασίας σήματος. Καλύπτεται έτσι μια ευρεία περιοχή βασικών και εξειδικευμένων οπτικοηλεκτρονικών
τηλεπικοινωνιακών τεχνικών, και δίνεται η δυνατότητα στον/στην φοιτητή/τρια να παρακολουθήσει και να εμβαθύνει στις πιο σύγχρονες τεχνικές υλοποίησης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και οπτικής επεξεργασίας σήματος, έχοντας αποκτήσει ένα ικανοποιητικό γνωστικό υπόβαθρο ανάλυσης και σχεδιασμού αυτών των διατάξεων και συστημάτων.

Βιβλιογραφία
  • N. Θεοφάνους «Οπτρονική» Εκδόσεις Γ.Β. Βασδέκης
  • B. E. A. Saleh and M. C. Teich, Fundamentals of Photonics, New York: John Wiley and Sons, Inc., 1991. ISBN: 0-
  • 471-83965-6
  • Paul E. Green «Δίκτυα Οπτικών Ινών» ISNB: 960-7510-00-3
  • K. Pettermann “Laser Diode Modulation and Noise” ISNB:0-7923-1204-X
  • Ζευγώλης Δημήτριος, «Εφαρμοσμένη οπτική με θέματα οπτικοηλεκτρονικής και Laser» ISNB: 978-960-418-
  • 140-7
  • J. Wilson, J. Hawkes «ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ: Μια Εισαγωγή» Εκδόσεις ΕΜ