Οπτικές Επικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα

Εξάμηνο:
7ο
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κατεύθυνση:
CΕT (Computer Engineering and Telecoms)
Κωδικός:
ΕΠ16
ECTS:
6
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
3
Ώρες Φροντιστηρίου:
1
Ώρες Εργαστηρίου:
-
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
B Βασικό
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
B Βασικό
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Βασικά δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά συστημάτων οπτικών επικοινωνιών και δικτύων. Χαρακτηριστικά διάδοσης σημάτων σε οπτική ίνα, οπτικοί πομποί, οπτικοί ενισχυτές, οπτικά φίλτρα, φωτοδέκτες. Αρχιτεκτονικές συστημάτων οπτικών επικοινωνιών, σχήματα διαμόρφωσης/αποδιαμόρφωσης. Γραμμικά και μη γραμμικά συστήματα οπτικών επικοινωνιών υψηλού ρυθμού. Συστήματα οπτικής πολυπλεξίας χρόνου και πολυπλεξίας μήκους κύματος. Βασικές αρχιτεκτονικές οπτικών μητροπολιτικών και δικτύων κορμού.

Βιβλιογραφία

«Συστήματα Επικοινωνιών με Οπτικές Ινες», G.P.Agrawal, Τέταρτη έκδοση 2012, Εκδ. Τζιόλα