Ειδικά Θέματα Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος: Ειδικά Θέματα Κβαντικής Πληροφορίας και Υπολογιστικής

Εξάμηνο:
7ο
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κατεύθυνση:
-
Κωδικός:
ΕΠ22δ
ECTS:
4
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
4
Ώρες Φροντιστηρίου:
-
Ώρες Εργαστηρίου:
-
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος
 1. Εισαγωγή στην κβαντική υπολογιστική/πληροφορία: εφαρμογές σήμερα και στο μέλλον.
 2. Μαθηματικός φορμαλισμός: μιγαδικοί αριθμοί, μιγαδικοί διανυσματικοί χώροι, τελεστές και πίνακες.
 3. Ένα qubit και τα αξιώματα της κβαντομηχανικής. Η σφαίρα του Bloch και κβαντικές πύλες.
 4. Δύο qubits και η Θεωρία της κβαντικής διεμπλοκής. Κβαντικές πύλες που δρουν σε δυο qubits.
 5. Απλά κβαντικά κυκλώματα και γνωστά πρωτόκολλα κβαντικής πληροφορίας (τηλεμεταφορά, κρυπτογραφία).
 6. Κβαντικοί αλγόριθμοι: Deutch,  Grover και κβαντικός μετασχηματισμός Fourier.
 7. Το αδιαβατικό μοντέλο κβαντικής υπολογιστικής.
 8. Προσεγγιστικοί κβαντικοί αλγόριθμοι και κβαντικά νευρωνικά δίκτυα.
Βιβλιογραφία
 1. Ι.Καραφυλλίδης, Κβαντικοί Υπολογιστές - Βασικές Έννοιες, (Κλειδάριθμος)
 2. Quantum Computing Explained, David McMahon
 3. Quantum Computation and Information, M. A. Nielsen and I. L. Chuang