Δίκτυα Επικοινωνιών I

Εξάμηνο:
4ο
Τύπος Μαθήματος:
Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Κατεύθυνση:
-
Κωδικός:
Κ16
ECTS:
6
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
3
Ώρες Φροντιστηρίου:
1
Ώρες Εργαστηρίου:
0
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Αναλυτική Περιγραφή
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Βασικές έννοιες και σχεδιαστικές αρχές των δικτύων επικοινωνιών. Δομή του Διαδικτύου, ιστορία του Διαδικτύου. Επίπεδο εφαρμογής (HTTP, FTP, e-mail, DNS, P2P, δίκτυα διανομής περιεχομένου). Λειτουργίες του επιπέδου μεταφοράς (TCP, UDP, αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων στο TCP, έλεγχος ροής, έλεγχος συμφόρησης). Επίπεδο δικτύου (δρομολογητές, διευθυνσιοδότηση, το πρωτόκολλο IP, πρωτόκολλα δρομολόγησης). Γενικευμένη προώθηση και SDN. Διαχείριση δικτύου και SNMP. Επίπεδο ζεύξης (τεχνικές ανίχνευσης λαθών, πρωτόκολλα πολλαπλής πρόσβασης, τοπικά δίκτυα (Ethernet, VLANs), εικονικές ζεύξεις (MPLS)).

Βιβλιογραφία

Βασικό σύγγραμμα (Εύδοξος)
• Δικτύωση Υπολογιστών, J. Kurose και Κ. Ross, Εκδόσεις Γκιούρδας

Επικουρική βιβλιογραφία
• Δίκτυα Υπολογιστών, A.Tanenbaum και D.Wetherall, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
• Δίκτυα Υπολογιστών, L.Peterson και B.Davie, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.