Διοίκηση Έργων και Τεχνικές Παρουσίασης και Συγγραφής Επιστημονικών Εκθέσεων

Εξάμηνο:
8ο
Τύπος Μαθήματος:
Γενικής Παιδείας (ΓΠ)
Κατεύθυνση:
-
Κωδικός:
ΓΠ05
ECTS:
2
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
2
Ώρες Φροντιστηρίου:
-
Ώρες Εργαστηρίου:
-
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει τον βασικό κορμό γνώσεων και δεξιοτήτων στη Διοίκηση Έργων και καλύπτει τα παρακάτω θέματα: Εισαγωγή στη Διοίκηση - Διαχείριση των έργων - βασικές έννοιες. Κύκλος ζωής, φάσεις και βασικά στοιχεία στη Διοίκηση Έργων. Περιβάλλον των έργων, ενδιαφερόμενα μέρη, ρόλοι και υπευθυνότητες. Οργανωτικές δομές στην εκτέλεση των έργων. Επιλογή των έργων - μέθοδοι επιλογής (Ανάλυση κόστους όφελος, περίοδος αποπληρωμής επενδυμένων κεφαλαίων, απόδοση της επένδυσης, καθαρή παρούσα αξία). Δομική ανάλυση των έργων. Χρονικός προγραμματισμός, μέθοδοι προγραμματισμού. Προγραμματισμός και κατανομή πόρων, τύποι πόρων. Οικονομική προσέγγιση των έργων - κοστολόγηση. Διαχείριση κινδύνων και αβεβαιότητας (αναγνώριση κινδύνων, αποτίμηση, σχέδιο διαχείρισης). Παρακολούθηση και έλεγχος των έργων, τεχνικές και περιεχόμενο ελέγχου. Αξιολόγηση των έργων.

Βιβλιογραφία

• Burke, R, Διαχείριση Έργων - Project Management. Τεχνικές Σχεδιασμού και Ελέγχου. Εκδόσεις Κριτική, 2002.
• Δημητριάδης, Α,. Διοίκηση - Διαχείριση Έργου. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2004.
• Πολύζος, Σ,. Διοίκηση και διαχείριση των έργων. Εκδόσεις Κριτική, 2011.
• Maylor, H,. Διαχείριση Έργων. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2005.
• Verzuh, E, . Εισαγωγή στην Διαχείριση Έργου. Εκδόσεις Σταμούλη, 2002.
• Σημειώσεις μαθήματος.