Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων

Εξάμηνο:
7ο
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κατεύθυνση:
-
Κωδικός:
ΘΠ12
ECTS:
6
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
3
Ώρες Φροντιστηρίου:
1
Ώρες Εργαστηρίου:
-
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
B Βασικό
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων τα οποία καλύπτουν

 • δομές δεδομένων
 • Γραφήματα, με έμφαση στα συντομότερα μονοπάτια και σε μέγιστες ροές και ελάχιστες αποκοπές σε δίκτυο
 • Γρήγορο Μετασχηματισμό Fourier συνελίξεις
 • τυχαιοποιημένους αλγόριθμους, κατακερματισμός, γρήγορη ταξινόμηση
 •  γραμμικό προγραμματισμό,
 • δυναμικό προγραμματισμό
 •  προσεγγιστικούς αλγόριθμους.
 • Αλγόριθμους αριθμητικής βελτιστοποίησης
Βιβλιογραφία
 • Σχεδιασμός Αλγορίθμων, Jon Kleinberg , Eva Tardos, Εκδόσεις Κλειδάριθμος
 • Aλγόριθμοι, S. Dasgupta, C.H. Papadimitriou, U.V. Vazirani, Εκδόσεις Κλειδάριθμος
 • Εισαγωγή στους αλγορίθμους, Cormen, Leiserson, Rivest, Stein, Τόμος Ι. Πανεπ. Εκδόσεις Κρήτης