Συστήματα Επικοινωνιών

Εξάμηνο:
4ο
Τύπος Μαθήματος:
Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Κατεύθυνση:
-
Κωδικός:
Κ21
ECTS:
7
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
3
Ώρες Φροντιστηρίου:
1
Ώρες Εργαστηρίου:
1
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Αναλυτική Περιγραφή
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή στα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Ανασκόπηση Θεωρίας Σημάτων, Τυχαίες Διαδικασίες και Θόρυβος, Αναλογικές Επικοινωνίες (Διαμόρφωση Πλάτους και Φάσης), Μετατροπή Αναλογικού Σήματος σε Ψηφιακό και από Ψηφιακό σε Αναλογικό, Ψηφιακή Εκπομπή και Λήψη, Εργαστήριο Προσομοίωσης Επικοινωνιακών Συστημάτων σε MATLAB.

Το μάθημα επικεντρώνεται στα συστήματα επικοινωνιών καλύπτοντας τα βασικότερα δομικά στοιχεία λειτουργίας τους και τις θεμελιώδεις τεχνικές επεξεργασίας σήματος που τα διέπουν. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος περιλαμβάνεται η επισκόπηση βασικών ορισμών σημάτων κι ο μετασχηματισμός Fourier, τα γραμμικά και χρονικά ανεξάρτητα συστήματα, η συνέλιξη και συναρτήσεις συσχέτισης, ο ορισμός των ζωνοπερατών σημάτων, το μιγαδικό ισοδύναμο βασικής ζώνης κι ο μετασχηματισμός Hilbert. Επίσης, περιλαμβάνεται ο ορισμός των στοχαστικών διαδικασιών, οι έννοιες της στασιμότητας, εργοδικότητας, αυτοσυσχέτισης κι ετεροσυσχέτισης, η φασματική πυκνότητα ισχύος, καθώς κι ο θερμικός θόρυβος με τις ιδιότητές του. Τέλος, αναλύονται τα βασικότερα δομικά στοιχεία συστημάτων επικοινωνιών.

Το δεύτερο μέρος του μαθήματος επικεντρώνεται στις αναλογικές επικοινωνίες και στη μελέτη γενικευμένων σχημάτων εκπομπής και λήψης, αναλύοντας τις διαμορφώσεις πλάτους (AM: amplitude modulation), φάσης (PM: phase modulation) και συχνότητας (FM: frequency modulation). Επίσης, περιγράφονται βασικές ηλεκτρονικές διατάξεις διαμόρφωσης κι αποδιαμόρφωσης και γίνεται μελέτη του θορύβου μέσω της ανάλυσης της επίδρασής του στη διαμόρφωση πλάτους. Τέλος, περιγράφεται αναλυτικά η μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό κι αντίστροφα, το θεώρημα δειγματοληψίας και το κριτήριο Nyquist, η κβάντιση κι οι κωδικοποιήσεις PCM (pulse code modulation), DPCM (differential PCM) και Δέλτα.

Το τελευταίο τρίτο μέρος του μαθήματος επικεντρώνεται στα ψηφιακά συστήματα επικοινωνιών, αναλύοντας το κανάλι του προσθετικού λευκού θορύβου Gaussian (AWGN: additive white Gaussian noise) και μελετώντας την ορθογώνια αναπαράσταση σημάτων, τη διαδικασία Gram-Schmidt και βασικούς αστερισμούς. Περιγράφεται λεπτομερώς ένας γενικευμένος ψηφιακός δέκτης κι η αποδιαμόρφωση και βέλτιστη ανίχνευση σε κανάλι AWGN. Τέλος, παρουσιάζονται βασικές ψηφιακές διαμορφώσεις και γίνεται μελέτη της συμπεριφοράς τους.

Βιβλιογραφία
  • Γ. Καραγιαννίδης Γεώργιος και Κ. Παππή Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, 4η Έκδοση 2017 ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
  • H. Taub και D. L. SchillingΑρχές Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, 3η Έκδοση 2006 ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.