Σήματα και Συστήματα

Εξάμηνο:
3ο
Τύπος Μαθήματος:
Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Κατεύθυνση:
-
Κωδικός:
Κ11
ECTS:
6
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
3
Ώρες Φροντιστηρίου:
1
Ώρες Εργαστηρίου:
0
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Αναλυτική Περιγραφή
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Βασικές κατηγορίες σημάτων, φασματική αναπαράσταση περιοδικών και απεριοδικών σημάτων, βασικές κατηγορίες συστημάτων, συγκεραστική αναπαράσταση, καταστατικά μοντέλα, περιγραφή συστημάτων με διαφορικές εξισώσεις και εξισώσεις πεπερασμένων διαφορών, μετασχηματισμοί Fourier, Laplace και Z, διαγράμματα Bode, ευστάθεια, δειγματοληψία και κβάντιση.

Βιβλιογραφία

• Σεραφείμ Καραμπογιάς "Σήματα και Συστήματα", ΕΚΠΑ, 2009, ISBN 978-960-931517-3
• Νίκος Καλουπτσίδης "Σήματα Συστήματα και Αλγόριθμοι", εκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, 1993
• Σέργιος Θεοδωρίδης, Κώστας Μπερμπερίδης, Λευτέρης Κοφίδης "Εισαγωγή στη Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων" εκδόσεις Γ. Δαρδανος-Κ. Δαρδανος, 2003