Μουσική Πληροφορική

Εξάμηνο:
8ο
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κατεύθυνση:
-
Κωδικός:
ΕΠ21
ECTS:
4
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
2
Ώρες Φροντιστηρίου:
1
Ώρες Εργαστηρίου:
-
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Αναλυτική Περιγραφή
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Ιστορική ανασκόπηση, ήχος και ακουστική χώρου, μικρόφωνα και ηχεία, μετατροπή αναλογικού σε ψηφιακού σήματος, dithering, format αρχείων για ήχο και μουσική, αναλογικοί και ψηφιακοί μίκτες/κονσόλες, αλγόριθμοι εφφέ, sequencers και samplers, Digital Audio Workstations (DAW), mastering, αλγόριθμοι σύνθεσης μουσικής, ανάκτηση μουσικής πληροφορίας, διαδραστικά συστήματα MIDI interfaces και Open Sound Control, ψηφιακά εικονικά μουσικά όργανα, αλγοριθμική δόμηση ηχητικών μονάδων, διεπαφή ανθρώπου-μηχανής σε ψηφιακά μουσικά περιβάλλοντα, εισαγωγή στις μεθοδολογίες Ανάκτησης Μουσικής Πληροφορίας, συστήματα ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων μουσικής. Προγραμματιστικά περιβάλλοντα MATLAB και Pure Data παραδείγματα σε όλα τα κεφάλαια του μαθήματος.

Βιβλιογραφία
  • Διονύσης Πολίτης "Μουσική πληροφορική", Κλειδάριθμος, 2007 (ISBN: 978-960-461-030-3)
  • Θεόδωρος Λώτης και Ταξιάρχης Διαμαντόπουλος "Μουσική Πληροφορική & Μουσική με Υπολογιστές"
  • Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα, 2015 (ISBN: 978-960-603-408-4)
  • T. Giannkopoulos, A. Pikrakis "Introduction to Audio Analysis, A MATLAB Approach" Academic Press, 2014 (ISBN: 978-0-08-099388-1)