Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Εξάμηνο:
8ο
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κατεύθυνση:
-
Κωδικός:
ΥΣ12
ECTS:
4
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
2
Ώρες Φροντιστηρίου:
1
Ώρες Εργαστηρίου:
-
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει το βασικό κορμό γνώσεων και δεξιοτήτων στα πεδία της επιχειρηματικότητας και της  καινοτομίας και καλύπτει τα παρακάτω θέματα: Έννοια και σημασία της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον. Επιχειρηματική ευκαιρία, αβεβαιότητα, επιχειρηματικός κίνδυνος και λήψη απόφασης. Επιχειρηματικές δεξιότητες, το προφίλ του επιχειρηματία. Ο κύκλος της επιχειρηματικής διαδικασίας (σύλληψη επιχειρηματικής ιδέας, αξιολόγηση επιχειρηματικής ευκαιρίας, ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου, δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου, πηγές χρηματοδότησης). Ίδρυση επιχείρησης. Διεθνής επιχειρηματικότητα. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Εταιρική κοινωνική ευθύνη και επιχειρηματική ηθική. Εθνικές πολιτικές για την επιχειρηματικότητα και κοινοτικές δράσεις.

Βιβλιογραφία

 

  • Καραγιάννης, Η. & Μπακούρος, Ι. Καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Θεωρία - πράξη. Εκδόσεις σοφία, 2010.
  • Χατζηκωνσταντίνου, Γ. & Γωνιάδης, Η. Επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Εκδόσεις Gutenberg, 2009.
  • Κέφης, Β. & Παπαζαχαρίου, Π. Το επιχειρηματικό όραμα σε business plan. Εκδόσεις Κριτική, 2009.
  • Deakins, D. & Freel, M. Επιχειρηματικότητα & μικρές επιχειρήσεις. Νεοφυείς επιχειρήσεις. Εκδόσεις Rosili,  2012.