Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου

Εξάμηνο:
6ο
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κατεύθυνση:
CS (Computer Science), CΕT (Computer Engineering and Telecoms)
Κωδικός:
ΥΣ14
ECTS:
6
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
2
Ώρες Φροντιστηρίου:
1
Ώρες Εργαστηρίου:
1
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
B Βασικό
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
B Βασικό
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα εστιάζει στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών διαδικτύου με έμφαση στις εφαρμογές παγκόσμιου ιστού. Παρουσιάζει την αρχιτεκτονική και την υποδομή του παγκόσμιου ιστού και την αρχιτεκτονική εφαρμογών πελάτη/εξυπηρετητή (client/server) με έμφαση στην αρχιτεκτονική των εφαρμογών παγκόσμιου ιστού πολλών στρωμάτων. Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν τις ακόλουθες γνωστικές περιοχές και τεχνολογίες: Λειτουργία εξυπηρετητών / περιηγητών ιστού (Web Server / Web Browser). Πρωτόκολλο HTTP. Γλώσσες HTML/CSS και Javascript/Typescript. Συστήματα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων στο διαδίκτυο (MySQL). Συστήματα NoSQL βάσεων δεδομένων (MongoDB). Τεχνολογίες νωτιαίου άκρου (Backend): Servlets, Υπηρεσίες Ιστού RESTful, Αντικειμενοσχεσιακή απεικόνιση (Object-Relational Mapping), Δεξαμενές συνδέσεων (Connection pooling). Τεχνολογίες μετωπιαίου άκρου (Frontend): Javascript, Angular 5. Πρότυπα αρχιτεκτονικής εφαρμογών παγκόσμιου ιστού (Model 1, Model-View-Controller). Ασφάλεια στον παγκόσμιο ιστό (SSL/TLS και JSON Web Token). Εργασία σχεδιασμού και ανάπτυξης ολοκληρωμένης εφαρμογής παγκόσμιου ιστού και υποσυστήματος συστάσεων (recommender system).

Βιβλιογραφία

Βασικά συγγράμματα (Εύδοξος)

  1. R. Connoly, R. Hoar, Προγραμματισμός για το Web, Μ. Γκιούρδας, 2015.
  2. H.M. Deitel, P.J. Deitel, JAVA Προγραμματισμός, 10η Έκδοση, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, 2015.

Πρόσθετη βιβλιογραφία (στην αγγλική γλώσσα):

  1. L. Shklar, R. Rosen, Web Application Architecture: Principles, Protocols and Practices, 2nd Edition, Wiley, 2009.
  2. N.S. Williams, Professional Java for Web Applications, Wrox, 2014.
  3. Διαδικτυακός οδηγός Angular (https://angular.io/guide)

Διαφάνειες για το σύνολο των τεχνολογιών που διδάσκονται.