Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Εξάμηνο:
5ο
Τύπος Μαθήματος:
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ)
Κατεύθυνση:
CΕT (Computer Engineering and Telecoms)
Κωδικός:
Κ32
ECTS:
6
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
4
Ώρες Φροντιστηρίου:
0
Ώρες Εργαστηρίου:
1
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
Υ Υποχρεωτικό
Σχετικά Μαθήματα
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Σήματα διακριτού χρόνου, γραμμικά χρονικά αμετάβλητα συστήματα, συνέλιξη. μετασχηματισμός Ζ, ιδιότητες, συνάρτηση μεταφοράς, ΦΕΦΕ (ΒΙΒΟ) ευστάθεια. Μετασχηματισμός Fourier διακριτών σημάτων. Θεώρημα δειγματοληψίας,  κριτήριο Nyquist. Διακριτός μετασχηματισμός Fourier (DFT), ιδιότητες, κυκλική συνέλιξη, ταχύς μετασχηματισμός Fourier (FFT). Σχήματα υλοποίησης συνάρτησης μεταφοράς: άμεσο, σειριακό και παράλληλα σχήματα υλοποίησης. Σχεδιασμός FIR φίλτρων, γραμμική φάση, ακολουθίες παραθύρωσης. Σχεδιασμός IIR φίλτρων, μετασχηματισμός αμετάβλητης κρουστικής απόκρισης, διγραμμικός μετασχηματισμός,  φίλτρα Butterworth. Αναλογικοί / Ψηφιακοί και Ψηφιακοί /  Αναλογικοί μετατροπείς.