Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Π.Α. λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων» - "Computer, Telecommunications and Network Engineering".

Βϊντεο για τις μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών.