Μαθήματα & Eξετάσεις

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα των μαθημάτων και για τις τρεις (3) ειδικεύσεις του ΠΜΣ διαμορφώνεται ως εξής:

Α' Εξάμηνο

 • Βασικό μάθημα ειδίκευσης
 • Βασικό μάθημα ειδίκευσης
 • Βασικό μάθημα ειδίκευσης
 • Μάθημα επιλογής
 • Μάθημα επιλογής

Β' Εξάμηνο

 • Βασικό μάθημα ειδίκευσης
 • Βασικό μάθημα ειδίκευσης
 • Βασικό μάθημα ειδίκευσης
 • Μάθημα επιλογής
 • Μάθημα επιλογής

Γ' Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)
   

Ο αριθμός των μαθημάτων που δηλώνουν οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) σε κάθε ένα εξάμηνο του πρώτου έτους σπουδών κάθε ΜΦ είναι αυστηρά 5.

Τα μαθήματα (βασικά και επιλογής) που δηλώνουν οι ΜΦ στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου μπορούν να αλλάξουν κατά τις δηλώσεις των επόμενων εξαμήνων φοίτησής τους.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ανέρχονται σε ενενήντα (90).

Για την απόκτηση του ΔΜΣ προσφέρονται τα παρακάτω Βασικά και Επιλογής μαθήματα ανά ειδίκευση. Κάθε μάθημα έχει έξι (6) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Ειδίκευση: Μηχανική Υπολογιστών 

Βασικά Μαθήματα

Μαθήματα Επιλογής

Ειδίκευση: Τηλεπικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος

Βασικά Μαθήματα

 Μαθήματα Επιλογής

Ειδίκευση: Δικτύωση Υπολογιστών

Βασικά Μαθήματα

Μαθήματα Επιλογής

Εξετάσεις και Αξιολόγηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει:

 • να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων που έχει επιλέξει συγκεντρώνοντας έτσι εξήντα (60) ECTS και
 • να έχει εγκριθεί η Διπλωματική του εργασία από την Εξεταστική Επιτροπή.

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η επίδοσή τους στα μαθήματα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή με εκπόνηση εργασιών καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από το διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 1-10 και η επίδοση στο μάθημα θεωρείται επιτυχής εφόσον ο βαθμός είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 5. Η βαθμολογία των μαθημάτων κατατίθεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός 30 ημερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου. Τα μαθήματα του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικώς κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Η περίοδος των εξετάσεων (χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου ή της επαναληπτική) έχει διάρκεια τρεις εβδομάδες.

Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα εξετάζεται, ύστερα από αίτηση του, από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ της Σχολής, τα μέλη της οποίας έχουν το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων (παρ.6, άρ. 34, ν. 4485/2017).
 

Η βαθμολογία των μαθημάτων και της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται με ακρίβεια μισής ακέραιης μονάδας (0,5).

Ο βαθμός του ΔΜΣ προσδιορίζεται με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου από το μέσο όρο των βαθμών των μαθημάτων, με βαρύτητα 1 και του βαθμού της Διπλωματικής με βαρύτητα 5. Η βαθμολογική κλίμακα ορίζεται από μηδέν έως δέκα, ως εξής: Άριστα (8,50 έως 10), λίαν καλώς (6,50 έως 8,49), καλώς (5,00 έως 6,49).

Περιεχόμενο Μαθημάτων