Διδάσκοντες

Οι διδάσκοντες στο ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών προέρχονται από:

Όλοι οι διδάσκοντες του ΠΜΣ είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αναθέτει διδακτικό έργο και σε:

  • καθηγητές άλλων Τμημάτων του ΕΚΠΑ ή άλλου ΑΕΙ
  • ερευνητές από ερευνητικά κέντρα
  • επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, αναγνωρισμένου κύρους και με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ
  • επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος.

Πληροφορίες για τους διδάσκοντες εκτός του Τμήματος.

Η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του ΠΜΣ αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής με βάση τις προτάσεις των Τομέων του Τμήματος.