Δίδακτρα-Υποτροφίες

Δίδακτρα

Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 800 ευρώ ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους γίνεται σε τέσσερις δόσεις: πρώτη δόση ποσού τριακοσίων (300) Ευρώ κατά την εγγραφή τους στο ΠΜΣ, και οι υπόλοιπες τρεις δόσεις των επτακοσίων (700) Ευρώ πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου των τριών εξαμήνων αντίστοιχα.

Απαλλαγή διδάκτρων

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής λαμβάνονται υπόψη τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 & 3 του άρθρου 35 του Ν.4485/17. Στους φοιτητές που απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης επιστρέφεται η καταβολή των δόσεων τελών φοίτησης που έχουν καταβάλει. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο ΠΜΣ και συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση για το: i) αν  ο φοιτητής συμμετέχει και σε άλλο ΠΜΣ του ιδίου Τμήματος ή άλλου Τμήματος του ΕΚΠΑ ή άλλου Ιδρύματος, i) ότι δεν έχει υποβάλει αντίστοιχη αίτηση  απαλλαγής σε άλλο ΠΜΣ και η αίτηση που υποβάλει είναι μοναδική και iii) αν ο φοιτητής λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή.

Υποτροφίες Αριστείας

Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) χορηγούνται δύο (2) υποτροφίες απαλλαγής από την τρίτη και την τέταρτη δόση των τελών φοίτησης σε δύο φοιτητές που έχουν τις δύο καλύτερες επιδόσεις βαθμολογίας στα Α’ και Β’ εξάμηνο αντίστοιχα, με την προϋπόθεση ότι έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο του προβλεπόμενου από το πρόγραμμα αριθμού μαθημάτων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Ανταποδοτικές Υποτροφίες

Ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων φοιτητών και απόφαση της ΣΕ χορηγούνται ανταποδοτικές υποτροφίες (υπό μορφή απαλλαγής καταβολή τελών φοίτησης) έως το 50% των φοιτητών οι οποίοι προβλέπεται να καταβάλουν τέλη φοίτησης. Οι ανταποδοτικές υποτροφίες χορηγούνται με βάση τη σειρά κατάταξης από τον Πίνακα εισακτέων του ΠΜΣ και με βάση Πίνακα διαθέσιμων ωρών για ανταποδοτικές υποτροφίες ο οποίος αναρτάται στο Πληροφοριακό σύστημα του ΠΜΣ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση. Η ανταποδοτική υποτροφία υπολογίζεται σε 80 ώρες ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο και μπορεί να περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

  • Υποστήριξη Διεξαγωγής Εργαστηριακής Εξάσκησης: Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται όλα τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ), καθώς και μαθήματα που γίνονται από καθηγητές του Τμήματος σε άλλα Τμήματα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που συμμετέχουν σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που έχουν σχέση με το μάθημα, για αυτό τον λόγο η επιλογή τους γίνεται με σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα.
  • Διόρθωση φροντιστηριακών, εργαστηριακών ασκήσεων και εργασιών: Περιλαμβάνονται οι διορθώσεις και η αξιολόγηση των φροντιστηριακών και εργαστηριακών ασκήσεων καθώς και των εργασιών που γίνονται στο πλαίσιο των μαθημάτων μόνο του ΠΠΣ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που συμμετέχουν σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να έχουν ειδικές γνώσεις και άμεση σχέση με το μάθημα, για αυτό τον λόγο η επιλογή τους γίνεται με σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα.
  • Εκπαιδευτική υποστήριξη προπτυχιακών Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ): Η κάλυψη αυτών των αναγκών γίνεται από μεταπτυχιακούς φοιτητές που έχουν το κατάλληλο υπόβαθρο. Η επιλογή γίνεται από τον Σύμβουλο Καθηγητή ΦμεΑ του Τμήματος σε συνεργασία με τον διδάσκοντα.

Διαδικασία Ανάθεσης Ανταποδοτικών Υποτροφιών

  • Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου αναρτάται στο Πληροφοριακό σύστημα του ΠΜΣ  πίνακας για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες με τις διαθέσιμες ώρες Άσκησης  Ανταποδοτικών Υποτροφιών για μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ο Πίνακας περιλαμβάνει τα στοιχεία του σχετικού μαθήματος, των διδασκόντων, περιγραφή του έργου που θα αναλάβουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, το σύνολο ωρών απασχόλησής τους ανά εβδομάδα και το σύνολο των εβδομάδων απασχόλησης.
  • Η σειρά προτεραιότητας για επιλογή στις διαθέσιμες κατηγορίες είναι η εξής: μεταπτυχιακοί φοιτητές των νέων ΠΜΣ και μεταπτυχιακοί φοιτητές του παλαιού ΠΜΣ. Οι ανταποδοτικές υποτροφίες χορηγούνται με βάση τη σειρά κατάταξης από τον Πίνακα εισακτέων των νέων ΠΜΣ και σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση.
  • Κατά προτεραιότητα ικανοποιούνται οι κατηγορίες: α) Υποστήριξη Διεξαγωγής Εργαστηριακής Εξάσκησης, β) Διόρθωση φροντιστηριακών, εργαστηριακών ασκήσεων και εργασιών και γ) Εκπαιδευτική υποστήριξη προπτυχιακών Φοιτητών με Αναπηρία.
  • Ως προς τον τύπο των μαθημάτων στις κατηγορίες αυτές, ακολουθείται η εξής προτεραιότητα: Υποχρεωτικά, Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά, Αυτοτελή Προαιρετικά Εργαστήρια, Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά, Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά Projects, Προαιρετικά, Μεταπτυχιακά μαθήματα και μαθήματα σε άλλα Τμήματα.