Πρόγραμμα Σπουδών

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ανέρχονται σε ενενήντα (90).

Για την απόκτηση του ΔΜΣ προσφέρονται τα παρακάτω Βασικά και Επιλογής μαθήματα ανά ειδίκευση. Κάθε μάθεμα έχει έξι (6) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Ειδίκευση: Μηχανική Υπολογιστών 

Βασικά Μαθήματα

 • Χειμερινό εξάμηνο
  • M114.EN1B Ενσωματωμένο Λογισμικό και Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
  • M127.EN1B Παράλληλα Υπολογιστικά Συστήματα
  • M129.EN1B Πολυεπεξεργαστικά Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα
  • M160.EN1B Σχεδίαση Ψηφιακών CMOS VLSI Κυκλωμάτων
    
 • Εαρινό Εξάμηνο
  • M106.EN1B Ανάπτυξη Εφαρμογών Βασισμένων σε Αισθητήρες
  • M133.EN1B Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών
  • M137.EN1B Προηγμένη Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
  • M143.EN1E Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Σήματος
  • M154.EN1B Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος

Μαθήματα Επιλογής

 • Χειμερινό εξάμηνο
  • M131.EN1E Προηγμένα Λειτουργικά Συστήματα
  • M140.EN1E Προσβασιμότητα Υπολογιστών και Παγκόσμιου Ιστού                 
  • M152.EN1E Συστήματα Πολυμέσων
  • M159.EN1E Σχεδίαση Τηλεπικοινωνιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
  • M321-M340.EN1E Ειδικά Θέματα Μηχανικής Υπολογιστών
    
 • Εαρινό Εξάμηνο
  • M115.EN1E Επεξεργασία Εικόνας
  • M124.EN1E Μηχανική μάθηση
  • M153.EN1E Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
  • M158.EN1E Σχεδίαση Αναλογικών και Μικτών Αναλογοψηφιακών VLSI Κυκλωμάτων
  • M172.EN1E Υπολογιστική Φωτονική
  • M321-M340.EN1E Ειδικά Θέματα Μηχανικής Υπολογιστών
    

Ειδίκευση: Τηλεπικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος

Βασικά Μαθήματα

 • Χειμερινό εξάμηνο
  • M121.EN2B Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα
  • M136.EN2B Προηγμένες Ψηφιακές Επικοινωνίες
  • M150.EN2B Συστήματα και Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών
  • M167.EN2B Τηλεπικοινωνιακά Υποσυστήματα
    
 • Εαρινό Εξάμηνο
  • M124.EN2B Μηχανική Μάθηση
  • M132.EN2B Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Δικτύων
  • M143.EN2B Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Σήματος
  • M146.EN2B Σύγχρονες Επικοινωνίες μικρής και μεγάλης εμβέλειας
  • M154.EN2B Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος

 Μαθήματα Επιλογής

 • Χειμερινό εξάμηνο
  • M105.EN2E Ανάλυση και Μοντελοποίηση Δικτύων
  • M112.EN2E Διαχείριση Υποδομών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  • M113.EN2E Δικτύωση Βασισμένη στο Λογισμικό
  • M117.EN2E Ευρυζωνικά Δίκτυα Κορμού και Πρόσβασης
  • M130.EN2E Προηγμένα Δίκτυα Επικοινωνιών
  • M152.EN2E Συστήματα Πολυμέσων
  • M155.EN2E Συστήματα Ψηφιακής Ευρυεκπομπής
  • M159.EN2E Σχεδίαση Τηλεπικοινωνιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
  • M341-M360.EN2E Ειδικά θέματα Τηλεπικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
    
 • Εαρινό Εξάμηνο
  • M106.EN2E Ανάπτυξη Εφαρμογών Βασισμένων σε Αισθητήρες
  • M107.EN2E Ασφάλεια Δικτύων και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
  • M111.EN2E Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων
  • M112.EN2E Διαχείριση Υποδομών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  • M118.EN2E Εφαρμογές Διαδικτύου
  • M120.EN2E Κατανεμημένα Συστήματα
  • M134.EN2E Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες
  • M137.EN2E Προηγμένη Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
  • M155.EN2E Συστήματα Ψηφιακής Ευρυεκπομπής
  • M166.EN2E Τεχνοοικονομική Ανάλυση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων     
  • M172.EN2E Υπολογιστική Φωτονική
  • M341-M360.EN2E Ειδικά θέματα Τηλεπικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος

    

Ειδίκευση: Δικτύωση Υπολογιστών

Βασικά Μαθήματα

 • Χειμερινό εξάμηνο
  • M105.EN3B Ανάλυση και Μοντελοποίηση Δικτύων
  • M113.EN3B Δικτύωση Βασισμένη στο Λογισμικό
  • M121.EN3B Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα
  • M130.EN3B Προηγμένα Δίκτυα Επικοινωνιών
    
 • Εαρινό Εξάμηνο
  • M107.EN3B Ασφάλεια Δικτύων και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
  • M111.EN3B Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων
  • M118.EN3B Εφαρμογές Διαδικτύου
  • M132.EN3B Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Δικτύων

Μαθήματα Επιλογής

 • Χειμερινό εξάμηνο
  • M112.EN3E Διαχείριση Υποδομών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  • M116.EN3E Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή με Ομιλία
  • M117.EN3E Ευρυζωνικά Δίκτυα Κορμού και Πρόσβασης
  • M152.EN3E Συστήματα Πολυμέσων
  • M301-M320.EN3E Ειδικά Θέματα Δικτύωσης
    
 • Εαρινό Εξάμηνο
  • M106.EN3E Ανάπτυξη Εφαρμογών Βασισμένων σε Αισθητήρες
  • M108.EN3E Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
  • M120.EN3E Κατανεμημένα Συστήματα
  • M124.EN3E Μηχανική Μάθηση
  • M134.EN3E Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες
  • M146.EN3E Σύγχρονες Επικοινωνίες μικρής και μεγάλης εμβέλειας
  • M166.EN3E Τεχνοοικονομική Ανάλυση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
  • M301-M320.EN3E Ειδικά Θέματα Δικτύωσης

 

Για την απονομή του ΔΣ απαιτείται η συγκέντρωση 90 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), από τις οποίες οι 60 πρέπει να προέρχονται από μαθήματα (10 μαθήματα των 6 Πιστωτικών Μονάδων) και οι υπόλοιπες 30 από την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Τουλάχιστον τα 6 από τα 10 μαθήματα (δηλαδή οι 36 από τις 60 Πιστωτικές Μονάδες μαθημάτων) πρέπει να προέρχονται από το σύνολο των Βασικών Μαθημάτων που ορίζουν την κάθε ειδίκευση (Βασικά Ειδίκευσης). Οι 18 Πιστωτικές Μονάδες (3 μαθήματα) μπορούν να συγκεντρωθούν από το σύνολο των υπόλοιπων μαθημάτων (Επιλογής ή Βασικών) που προσφέρει κάθε μία ειδίκευση του ΠΜΣ χωριστά. Οι υπόλοιπες 6 Πιστωτικές Μονάδες (1 μάθημα) μπορούν να συγκεντρωθούν από τα μαθήματα (βασικά ή επιλογής) που προσφέρει οποιαδήποτε από τις 3 ειδικεύσεις του ΠΜΣ.

Η διπλωματική εργασία διεξάγεται στο Γ' Εξάμηνο (χειμερινό εξάμηνο 2ου έτους) έχει χαρακτήρα ερευνητικής ή συνθετικής διατριβής με τριάντα (30) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό, κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 εβδομάδες διδασκαλίας. Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα. Η διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων μπορεί να διεξάγεται και στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωση του. Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ ή/και του μαθήματος.

Οι ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά μάθημα είναι τρεις (3) ανά εβδομάδα. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, η διδασκαλία των μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν ξεπερνά σε ποσοστό το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του προγράμματος των μαθημάτων.

Υπολογισμός Βαθμού Διπλώματος

Ο βαθμός Διπλώματος υπολογίζεται με τα ECTS με βάση τον ακόλουθο τύπο:

όπου:

v είναι ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων που συνυπολογίζονται για τη λήψη πτυχίου (συμπεριλαμβανομένης και της διπλωματικής εργασίας),

Μi είναι τα ECTS που αποδίδονται στο αντίστοιχο μάθημα (το ακαδημαϊκό έτος που οι φοιτητές εξετάζονται επιτυχώς σε αυτό),

Βi είναι ο προβιβάσιμος βαθμός που έλαβε ο φοιτητής στο αντίστοιχο μάθημα (συμπεριλαμβανομένης και της διπλωματικής εργασίας).