ΠΜΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ: Ανακοίνωση Επιλογής για το ακ. έτος 2024-25

Η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, κατά τη Συνεδρίαση της 8/7/2024, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής του ΠΜΣ, αποφάσισε να γίνουν δεκτοί οι ακόλουθοι υποψήφιοι (Πίνακας 1 του
συνημμένου αρχείου) για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ», για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 ανά ειδίκευση