Υποτροφίες Αριστείας ακαδημαϊκού έτους 2019-20

Με απόφαση των Συντονιστικών Επιτροπών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, χορηγούνται υποτροφίες αριστείας - απαλλαγής από την τρίτη δόση  των τελών φοίτησης - στους εξής φοιτητές με τις καλύτερες επιδόσεις βαθμολογίας στο Α' εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, οι οποίοι δεν λαμβάνουν άλλου είδους υποτροφία ή απαλλαγή διδάκτρων:

  • Πληροφορική

CS2.19.0009

CS2.19.0002

  • Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

EN2.19.0007

EN3.19.0003

  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

IC1.19.0004

IC1.19.0011

Ομοίως , χορηγούνται υποτροφίες αριστείας - απαλλαγής από την τέταρτη δόση των τελών φοίτησης - στους εξής φοιτητές με τις καλύτερες επιδόσεις βαθμολογίας στο Β' εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 :

  • Πληροφορική

CS2.19.0002

CS2.19.0022

  • Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

EN2.19.0002

EN2.19.0007

  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

IC1.19.0018