Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» - M.Sc. in Information and Communication Technologies.

Βϊντεο για τις μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών.