Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» - M.Sc. in Information and Communication Technologies.

Το μεταπτυχιακό αυτό στοχεύει στην επιμόρφωση και εξειδίκευση επαγγελματιών της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Απευθύνεται σε απόφοιτους Τμημάτων και Σχολών που δεν έχουν σχέση (ή έχουν μικρή σχέση) με τα αντικείμενα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών οι οποίοι θα ήθελαν να αποκτήσουν γνώσεις στους τομείς αυτούς, ώστε να βγουν με περισσότερα επαγγελματικά εφόδια στην αγορά εργασίας. Η έμφαση του ΠΜΣ είναι στην τεχνολογία και τις εφαρμογές της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών στη διοίκηση, εκπαίδευση, παραγωγή, κλπ.

Βίντεο για τις μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών.